Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SUBLIMACJA

   

  SUBLIMACJA (nłc. <sublimatm = wynie­sienie, wywyższenie) ang. sublimation; fr. sublimation; nm. Sublimierung

  psych. Zaliczany nieraz do -> mechani­zmów obrormych (2) nieświadomy proces znajdowania akceptowanych społecznie form dla realizacji nieakceptowanego —> po­pędu (2). W psychoanalizie proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURALIZM

   

  STRUKTURALIZM (ang. <structuralism> od łc. structura = budowa) fr. structuralisme; nm. Struktumlismus

  Wywodzący się z językoznawstwa (F. de Saussure), dość rozpowszechniony i uni­wersalny kierunek w humanistyce i w in­nych naukach (np. w teorii literatury, w psychologii, socjologii, antropologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAN NATURY

   

  STAN NATURY łc. status naturae; ang. state of nature; fr. etat de nature; nm. Naturzustand

  Hipotetyczny stan, w jakim miała się znajdować ludzkość przed osiągnięciem organizacji społecznej, kiedy to jednost­ki zdane były tylko na własne siły. Dla Th. Hobbesa stan natury wyrażał się walką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAN STACJONARNY (stan równowa­gi dynamicznej, nietrwałej)

   

  STAN STACJONARNY (stan równowa­gi dynamicznej, nietrwałej) ang. stationary state, steady state; fr. etat stationnaire; nm. stationdrer Zustand

  1. W ogólnej teorii systemów: obok —> ekwifinalności — podstawowa właściwość każdego systemu otwartego, który jako ca­łość, mimo nieprzerwanego przeptywu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWANIE SIĘ

   

  STAWANIE SIĘ gr. gignomai, genesis; łc. fieri; ang. becoming; fr. le deuenir; nm. Werden

  Szereg —> zmian lub przechodzenie z jed­nego -> stanu do drugiego. W ujęciu arystotelesowskim — przechodzerue z moż­ności do aktu (—> akt i możność). -> Wariabilizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOICYZM

   

  STOICYZM (gr. stoikós = pochodzący z portyku; należący do he stoa he poiktie — Malowanego Portyku w Atenach) nłc. stoicismus; ang. stoicism; fr. stoicisme; nm. Stoa, Stoizismus

  Kierunek filozoficzny w starożytno­ści, reprezentowany m. in. przez Zenona z Kinon, Chryzypa, Kleantesa, Panaitiosa z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘŻENIE ZWROTNE

   

  SPRZĘŻENIE ZWROTNE ang. feed back; fr. contreaction, retroaction, action en retour, nm. Ruckkopplung

  Relacja symetryczna między dwoma —> układami, polegająca na tym, że gdy pierwszy oddziałuje na drugi, to jednocze­śnie drugi oddziałuje na pierwszy. Sprzę­żenie zwrotne może być dodatnie albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI SPOŁECZNE

   

  STOSUNKI SPOŁECZNE ang. interrelations of human groups; fr. rapports sociaux; nm. sozialen Beziehunge

  soc. Oparte na —> komunikacji języko­wej i zgodne z określonymi normami spo­łecznymi wzajemne oddziaływanie na sie­bie jednostek oraz grup społecznych; mo­że mieć ono charakter bezpośredni lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAŁA

   

  STAŁA ang. constant; fr. la constante; nm. Konstantę

  log. Wyrażenie proste wchodzące w skład —> języka sformalizowanego, nie będące -» zmiermą ani znakiem interpunkcyjnym.

  Rozróżnia się:

  a) stałe logiczne (logicalconstants), należące do —> alfabetu danego języka; zaliczą się do nicłr:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA

   

  STRUKTURA (łc. = budowa architektoniczna) ang. structure; fr. structure; nm. Struktur, Aufbau

  W szerszym znaczeniu: całość, jaką two­rzy zbiór elementów wraz z zachodzący­mi między nimi relacjami; w węższym znaczeniu: ogół relacji między elementami jakiegoś —> systemu, ujmowanych jako formalna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /5 143

  praca w formacie txt

Do góry