Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SYLOGISTYKA

   

  SYLOGISTYKA (gr. syllogistikós = doty­czący rozumowania, wnioskujący) ang. syllogistics; fr. la syllogistique; nm. Syllogistilc

  Najstarszy system dedukcyjny zbudo­wany metodą aksjomatyczną; stanowi on dział logiki tradycyjnej obejmujący zasady poprawnej budowy —^ sylogizmów (wnio­skowanie pośrednie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSYSTENCJA

   

  SUBSYSTENCJA (nłc. = trwanie, istnienie, od łc. subsistere = trwać nadal, istnieć w dalszym ciągu, ostać się, przetrwać) gr. ousiosis, hypóstasis; ang. subsistence; fr. subsistance; nm. Subsistenz

  metaf. To, dzięki czemu —> substan­cja (1) jest substancją — zasada trwałości substancji w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLOGIZM

   

  SYLOGIZM (gr. (syllogismós> = rozumo­wanie; wniosek dedukcyjny) nłc. syllogis-mus; ang. syllogism; fr. syllogisme; nm. Syllogismus

  log. Dwie —> przesłanki i wyprowadzo­ny z nich —> wniosek; sylogizm skrócony — —> entymemat, sylogizm rozszerzony > polisylogizm, —> soryt. Zgodnie z tradycyjną —> sylogistyka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMIENIE

   

  SUMIENIE gr. syneidesis; łc. conscientia; ang. conscience; fr. conscience morale; nm. Gewissen

  et. Zdolność wydawania sądów doty­czących wartości moralnej czynów ludz­kich, a zwłaszcza własnego postępowania podmiotu (—> zmysł moralny). Także: sam akt —> rozumu praktycznego, spontanicz­ny i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJALIZM

   

  SUBSTANCJALIZM substantialis = istotny, prawdziwy, zdolny do istnienia) ang. substantialism; fr. substantialisme; nm. Substantialismus, Substanzialismus, Substantialitats theorie

  metaf. Ogólna nazwa poglądów, któ­rym przeciwstawny jest —> fenomenizm, przyjmujących istnienie —^ substancji (1) (m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJA

   

  SUBSTANCJA <łc. <substantia> = istota, treść, rzecz (od substare = znajdować się pod czymś), także: nłc. <substantia» = mają­tek, mienie, bogactwo — jako odpowied­nik gr. <ousia> (Arystoteles, w zestawie kategorii) = własność, majątek, mienie; stałe istnienie, realność; niezmienna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /4 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI

   

  STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI ang. stream of consdousness, stream of thought; nm. Bewusstseinsstrom, „Strom" des Bewufitseins

  U W. Jamesa: wprowadzone przez nie­go metaforyczne określenie charakteru świadomości, którą porównywał do pły­nącego strumienia ze względu na jej zmien­ność, ciągłość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STWARZANIE

   

  STWARZANIE łc. creatio; ang. creation; fr. creation; nm. Schopfung

  1. metaf. Stworzenie z niczego {creatio ex nihilo) — a nie np. z istniejącej przedtem materii {creatio ex praeiacente ma­teria). W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej rozróżnia się następujące aspekty tego pojęcia:

  Akt, poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBIEKTYWIZM

   

  SUBIEKTYWIZM (nłc. <subiecłivismus> od nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. subjectwism; fr. subjectwisme; nm. Subjektmismus

  TO—> Obiektywizm.

  1. t. pozn. Stanowisko uzależniające pro­ces poznania od indywidualnych sposo­bów i warunków percepcji przedmiotu przez podmiot (np. od percepcji zmysłowej, stanów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBIEKTYWNOŚĆ

   

  SUBIEKTYWNOŚĆ <nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. subietivity; fr. subjectivite; nm. Subjektwitat

  W przeciwstawieniu do —> obiektyw­ności (1) — rzeczywistość podmiotowa ja­ko zespół faktów psychicznych, ujmowa­na poznawczo w zasadzie poprzez introspekcję; inaczej: podmiotowość.

  t. pozn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry