Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SYTUACJA GRANICZNA

   

  SYTUACJA GRANICZNA ang. ultimate situation; fr. situation-limite; nm. Grenzsituation

  Nieprzekraczalny i nie dający się zmie­nić sposób ludzkiego bytowania. Wśród sytuacji granicznych wymienia się: śmierć, cierpienie, walkę, winę.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJONIZM (etyka sytuacyjna)

   

  SYTUACJONIZM (etyka sytuacyjna) ang. situationism

  et. Stanowisko, według którego człowiek powinien kierować się w swym —> działa­niu (2) jedynie rozeznaniem konkretnej -^ sytuacji (1), każdorazowo zawierającej niepowtarzalny zespół cech o istotnym znaczeniu moralnym. Z tego względu nie sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM

   

  SYSTEM (gr. <systema> = całość złożona z różnych części) nłc. systemu; ang. system; fr. systeme; nm. System

  Termin używany często zamiennie z ter­minem „układ", lecz odnoszony raczej do dziedziny filozofii i nauk formalnych („układ" występuje częściej w naukach przy­rodniczych i w naukach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘŚCIE

   

  SZCZĘŚCIE gr. eudaimonia; łc. felicitas; ang. good łuck, happiness; fr. bonheur; nm. Guck, Gluckseligkeit

  psych., et. Różnie pojmowany podmio­towy stan świadomości, utożsamiany m. in. z -^ przyjemnością, -> użytecznością (1), —> cnotą, —> doskonałością (2), niekiedy rozumiany jako obiektywnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM DEDUKCYJNY

   

  SYSTEM DEDUKCYJNY ang. deductme system, deductme theory; fr. theorie axiomatique; nm. deduktive Theorie

  metod. Zbiór twierdzeń złożony z —>aksjomatów (2), tj. zdań przyjętych bez dowo­du, oraz twierdzeń pochodnych, tj. zdań udowodnionych na podstawie aksjoma­tów. W systemie asertoryczno-dedukcyj-nym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA

   

  SZTUKA gr. techne; łc. ars; ang. art; fr. art; nm. Kunst

  1. W starożytności i średniowieczu, tak­że w renesansie: techne, ars — nazwy obej­mujące szeroki zakres ludzkiej działalno­ści, takiej jak różne rzemiosła, architektu­ra, przemysł, medycyna, prawo, wycho­wanie itp. (^ sztuki wyzwolone)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM FILOZOFICZNY

   

  SYSTEM FILOZOFICZNY fr. systeme philosophique

  Uporządkowany, zazwyczaj jednorod­ny zbiór twierdzeń filozoficznych, stano­wiący pewną całość myślową, zwłaszcza taką, która obejmuje wszystkie lub przynaj­mniej podstawowe działy filozofii {—> maksymalizm /1 /). Według niektórych auto­rów system...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY MORALNE

   

  SYSTEMY MORALNE nm. Moralsysteme

  et., w szczególności zaś w katolickiej te­ologii moralnej: teorie filozoficzno-etyczne, których zadaniem jest dostarczenie ra­cjonalnej metody rozstrzygania wątpliwo­ści -^ sumienia, odnoszących się do mo­ralnej oceny konkretnego czynu; wątpli­wości wynikają stąd, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA

   

  SYTUACJA (nłc. situatus = umieszczony) ang. situation; fr. situation; nm. Lagę, Situation

  et. Okoliczności aktu moralnego, w konkretnym działaniu tworzące wraz z nim jedną całość (-> sytuacjonizm).

  W egzystencjalizmie: sytuacja pod­stawowa {situation fondamentale) — fakt uwikłania podmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTEZA

   

  SYNTEZA (gr. = składanie ra­zem, zestawianie) nłc. synthesis; ang. synthesis; fr. synthese; nm. Synthese, Synthesis

  1. W przeciwstawieniu do —> analizy (1)— tworzenie jakiejś całości z elementów, dokonywane:

  a) w myśli (synteza teoretyczna), np. synteza wielu poglądów;

  b) w rzeczywistości (synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt

Do góry