Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TRADUKCJONIZM

   

  TRADUKCJONIZM <łc. traductio = prze­kazanie czegoś, przeprowadzenie, dopro­wadzenie)

  Termin utworzony prawdopodobnie pod wpływem francuskiego określenia traduction des ames, które pochodzi od G. W. Leib­niza.

  syn.^ Traducjanizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUMIENIE (supresja)

   

  TŁUMIENIE (supresja) ang. suppression; fr. repression; nm. Unterdruckung

  W psychoanalizie: świadome unikanie myślenia o nie akceptowanych (z powodu niezgodności z idealnym obrazem siebie) pragnieniach, uczuciach, wydarzeniach itp. Termin stosowany przez S. Freuda.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJA

   

  TRADYCJA (łc. = przekazywa­nie) ang. tradition; fr. tradition; nm. Tradition, Uberlieferung

  1. soc. A) W sensie czynnościowym: proces przekazywania — zazwyczaj ust­nego lub pisemnego — z pokolenia na po­kolenie określonych treści kulturowych i sposobów zachowania — działania, myślenia czy wierzenia.

  B)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINIZM

   

  TERMINIZM (nłc. ) ang. terminism; fr. terminisme; nm. Terminismus

  Późniejsza odmiana —> nominalizmu (1) (XIV-XVw.) jako stanowiska w średnio­wiecznym sporze o uniwersalia (—> po-wszechniki /1 /), które u W. Ockhama i je­go uczniów znalazło wyraz w rozważa­niach logicznych („logika terministyczna"), z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN

   

  TERMIN (łc. = granica, kres) gr. hóros; ang. scientific term; fr. terme scientifique; nm. Terminus, Fachwort, Ausdruck

  To, co wyodrębnia jakiś przedmiot myśli, wyznaczając określone pojęcie; to, co wyraża jednoznacznie treść lub ją uściśla — a więc przede wszystkim słowo, wyraz lub zespół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /5 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOZOFIA

  TEOZOFIA <gr. theosophia = znajomość spraw boskich) ang. theosophy; fr. theosophie; nm. Theosophie

  1. Nazwa ogólna nadawana różnym do­ktrynom zawierającym pierwiastki panteizmu i mistycyzmu (mistyki naturalnej), w szczególności zaś postulującym pozna­nie Boga i rzeczy boskich za pomocą sił przyrodzonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA POZNANIA

   

  TEORIA POZNANIA ang. theory of know-ledge; fr. theorie de la connaissance; nm. Erkenntnis theorie

  Polski odpowiednik niemieckiego ter­minu Erkenntnistheorie (według dawniej­szej pisowni: Erkenntnisstheorie), którego ukucie przypisuje się K. L. Reinholdowi (wcześniejsze jego określenia tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEONOMIZM

   

  TEONOMIZM theós = Bóg + nómos = prawo) ang. theonomy; fr. theonomie; nm. Theonomie

  et. Odmiana —> deontologizmu (a) heteronomicznego, według której normy mo­ralne zostały podyktowane wprost przez Boga. Jego wolna decyzja jest źródłem i je­dynym uzasadnieniem wszelkich warto­ści moralnych (J. Duns Szkot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów)

   

  TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów) ang. theory ofobjects; mn. Gegen-standstheorie

  Nazwa, jaką wprowadził A. Meinong (1904) na określenie wywiedzionej przez niego jako wiedza a priori teorii dotyczącej wszelkich przedmiotów, zarówno real­nych, jak i fikcyjnych, możliwych itp. Na­zwa zastosowana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA DECYZJI

   

  TEORIA DECYZJI ang. decision theory; fr. theorie de la decision; nm. Entscheidungs-theorie

  Teoria matematyczna, mająca zastoso­wania w ekonomii, psychologii, metodo­logii nauk, strategii itp. -^ Decyzję (3) po­dejmuje się jako rozwiązanie problemu decyzyjnego, charakteryzowanego w ta­beli zwanej macierzą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt

Do góry