Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TRADYCJONALIZM

   

  TRADYCJONALIZM traditiomlistae, -arum = tradycjonaliści, zwolennicy trady­cjonalizmu (w XIX w.)) ang. traditionalism; fr. traditionalisme; nm. Traditionalismus

  Doktryna filozoficzno-teologiczna uzna­jąca pierwotne Objawienie za jedyne źró­dło poznania nie tylko religijnego i moral­nego, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPIKA

   

  TOPIKA (gr. <(tó) topikd> (2) (Arystoteles) = metoda wnioskowania na podstawie zdań ogólnie przyjętych, od topikós = od­noszący się do miejsca) ang. topics; fr. la topique; nm. Topik

  W starożytnej i średniowiecznej reto­ryce i logice: nauka o „wspólnych miej­scach" {loci communes), tj. mających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGIZM

   

  TRAGIZM (gr. tragikós = wzniosły, wspa­niały) ang. the tragic; fr. le tragique; nm. das Tragische, Tragik

  Cecha takiej sytuacji, która nieuchron­nie prowadzi do nieszczęśliwego końca, a powstałej na skutek konfliktu moralne­go. Może to być np. dylemat posłuszeń­stwa wobec równoważnych, choć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOTALIZACJA

   

  TOTALIZACJA z łc. totalis = cały, dotyczący całości)

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający naturalną dążność jednostek do łą­czenia się w grupy, grup — w coraz szer­sze społeczności, społeczności — w zjed­noczoną ludzkość (—> kolektywizacja, -> so­cjalizacja 121, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERTIUM NON DATUR

   

  TERTIUM NON DATUR <łc. = trzecie nie jest dane)

  log. Wyklucznie trzeciej możliwości; wy­rażenie używane na określenie —> prawa wyłączonego środka.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENCJA

   

  TRANSCENDENCJA (nłc ~ przekroczenie, wyższość, z łc. transcendens, -entis = przekraczający) ang. transcendence; fr. transcendance; nm. Transzendenz

  metaf. W przeciwstawieniu do -> im­manencji (2) — status tego, co znajduje się poza danymi bytami i posiada całkowicie różną od nich naturę, jak...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ

   

  TOŻSAMOŚĆ gr. autótes; nłc. identitas; ang. identity, identicality; fr. identite; nm. Identitat, Geleichheit

  1. Relacja między każdym przedmio­tem a nim samym (tzn. każdy przedmiot jest tożsamy /identyczny/ z samym so­bą); tożsamość taka bywa nazywana toż­samością numeryczną.

  log. Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TETYCZNY

   

  TETYCZNY (1, 2) = ustana­wiający) ang. thetic; fr. thetique; nm. thetisch

  log. Stwierdzający coś, zawierający moment —^ asercji (1).

  metod. Ustanawiający coś, np. norma, definicja syntetyczna (w odróżnieniu od definicji analitycznej).

  W fenomenologii: charakterystyczny dla aktowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADUCJANIZM (tradukcjonizm)

   

  TRADUCJANIZM (tradukcjonizm) (nłc. od łc. traducere = przekazywać) ang. traducianism; nm. Traducianismus, Traduzianismus

  Wywodzący się od Tertuliana pogląd, według którego —> dusza (3) ludzka nie jest stwarzana bezpośrednio przez Boga, lecz powstaje wraz z dałem w momencie poczęcia człowieka (-^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEZA

   

  TEZA (gr. (6) = postanowienie, twierdzenie) ang. thesis; fr. these; nm. These

  W dialektyce transcendentalnej I. Kan­ta: twierdzenie przeciwstawne —> antyte­zie (2) i równie uzasadnione jak ona; teza i antyteza są członami -> antynomii (2).

  W ^ triadzie Heglowskiej (teza - an­tyteza - synteza) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt

Do góry