Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TRANSFORMIZM

   

  TRANSFORMIZM (nłc. transformis = da­jący się przekształcić; zmieniony) ang. transformism; fr. transformisme; nm. Transformismus, Transformationstheorie

  biol. W przeciwstawieniu do —> fiksizmu — teoria, według której gatunki biolo­giczne podlegają zmianom i pojawiają się w wyniku ewolucji form...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSMIGRACJA

   

  TRANSMIGRACJA (nłc. <transmigratio> = wędrowanie) ang. transmigration of souls; fr. transmigration des dmes

  Wcielanie się duszy po śmierci człowie­ka w inne ciała — ludzkie, zwierzęce, roślinne, nieożywione, bądź przybieranie przez nią postaci demonów lub bogów. Pojęciem węższym, bo odnoszącym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ

   

  TREŚĆ łc. materia; ang. meaning, content, matter, ix. contenu; nm. Gehalt, Inhalt

  metaf., t. pozn. Zdeterminowana na­tura bytu, stanowiąca jego zawartość i mo­gąca być przedmiotem poznania pojęcio­wego i ujęć definicyjnych.

  log. Treść nazwy (i odpowiadającego jej pojęcia) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIADA

   

  TRIADA (gr. <trids> = liczba trzy, trójka) ang. triad; ix. triade; nm. Triade

  Układ trzech elementów; np. triadę sta­nowi sylogizm zbudowany z dwóch prze­słanek i wniosku. Analogicznym pojęciem jest —> diada.

  U G. W. F. Hegla: dialektyczny trójsto­pniowy rozwój myśli, a zarazem całej rze­czywistości;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIVIUM

   

  TRIVIUM (łc. <trivium> = rozstajne drogi, miejsce, gdzie zbiegają się trzy drogi)

  Pierwszy, podstawowy stopień studiów na wydziale nauk świeckich (Facultas Artium Liberalium) średniowiecznego uni­wersytetu, obejmujący trzy przedmioty humanistyczne: gramatykę, retorykę i dialektykę. Były to trzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTNY

   

  TRANSCENDENTNY <łc. transcendens = przekraczający) ang. transcendent; fr. transcendant; nm. transzendent

  Znajdujący się poza lub ponad rozpa­trywaną dziedziną i nie będący tej samej na­tury, co ona, np. Bóg wobec świata; vs^> immanentny (1).

  t. pozn. Zewnętrzny wobec aktu świa­domości lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIZM

   

  TRANSCENDENTALIZM <nłc. transcendentalis od łc. transcendens - przekraczają­cy) ang. transcendentalism; fr. transcendentalisme; nm. Transzendentalismus

  Zapoczątkowany w XIX w. przez R. W. Emersona kierunek filozoficzno-religijny (nazwa przeniesiona z założonego przez Emersona i jego kolegów w 1836...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALNY

   

  TRANSCENDENTALNY <nłc. <transcendentalis> od łc. transcendens = przekraczają­cy) ang. transcendental; fr. transcendental; nm. transzendental

  metaf. Przekraczający —> kategorie (1), ponadrodzajowy, przysługujący każdemu —> bytowi (A), związany z —> transcendentaliami (1) (powszechnymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIA

   

  TRANSCENDENTALIA (nłc. <transcendentalia>) ang. transcendentals; nm. Transzendentalien

  Termin scholastyczny oznaczający po­wszechne własności -^ bytu (A).

  1. metaf. ^ Transcendentalne (1) włas­ności bytu, przysługujące każdemu real­nemu bytowi jako bytowi. W tradycji filozo­fii klasycznej wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLERANCJA

   

  TOLERANCJA (łc. łolerantia = znoszenie, wytrzymywanie) ang. tolerance, toleration; fr. tolerance; nm. Toleranz, Duldung

  Postawa wyrażająca się w przyznawa­niu innym prawa do wypowiadania włas­nych poglądów i do zgodnych z nimi zachowań, chociaż są odmierme od tego, co sa­memu uważa się za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt

Do góry