Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  UMYSŁ

   

  UMYSŁ gr. noris, phren; łc. animus, mens (2); ang. mind; fr. esprit; nm. Geist (1), Gemiit (2)

  1. psych., t. pozn. Władze duchowej sfe­ry życia człowieka, tj. -^ intelekt i -^ wola, przejawiające się przede wszystkim w zdol­ności poznawania i wyboru. —> Rozum, -^ cogitatio.

  2. psych., t. pozn. Mens —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZDOLNIENIE

   

  UZDOLNIENIE nłc. aptitudo; ang. aptitude, faculty; fr. aptitude; nm. Eignung

  psych. Cecha ludzkiej osobowości wpły­wająca na sposób i poziom rozwiązywa­nia różnych problemów: życiowych, orga­nizacyjnych, naukowych, technicznych, artystycznych i in. W ^ analizie (5) czyn­nikowej uzdolnienia traktuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE)

   

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE) ang. order

  metod. Uszeregowanie elementów da­nego —> zbioru (1) w taki sposób, by każdy z nich znalazł określone miejsce w szeregu ze względu na jakąś —> relację (2) porząd­kującą zachodzącą między nimi. Uporząd­kowanie logiczne, obok —> typologii (1) i —> klasyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNAWANIE

   

  UZNAWANIE gr. sygkatdthesis (= akt uznania) (1); ang. acceptance, assent; fr. assentiment; nm. Anerkennen, Setzung

  W filozofii stoickiej: umysłowe po­twierdzenie spostrzeżeń.

  metod. Przyjęcie zdania do -> systemu dedukcyjnego lub do -^ teorii (4b) empiry­cznej, podyktowane regułami uznawania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWNIENIE

   

  UPRAWNIENIE łc. ius; ang. right; fr. le droit; nm. Recht, Berechtigung, Bemachtigung

  et. -^ Prawo (ID) podmiotowe (ius) w od­różnieniu od prawa przedmiotowego {lex), wskazujące na dobra, jakie są należ­ne podmiotowi i których respektowania może on, a nawet powinien się domagać od innych ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŁOŻENIE

  UŁOŻENIE gr. keisthai; łc. situs; ang. situation; fr. situation; nm. Lage

  metaf. Jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa —> kategorii (1) bytu, mianowicie —> przypadłość (1) relacyjna wyróżniona ze względu na usytuowanie (situm esse) różnych części integralnych ja­kiegoś bytu jednych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD

   

  UKŁAD ang. system; fr. systee; nm. Sy­stem, Gestalt

  Zespół elementów powiązanych ze sobą i oddziałujących wzajemnie na siebie, dzięki czemu stanowi on pewną całość. Związki zachodzące między elementami układu, czyli oddziaływania między nimi, decydują o jego aspekcie dynamicznym. Aspekt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZENIE SIĘ

   

  UCZENIE SIĘ nłc. apprehensio; ang. the learning; fr. apprentissage; nm. Lernen

  psych. Wszelka modyfikacja —> zacho­wania podmiotu, jaka zachodzi pod wpły­wem jego kontaktu ze środowiskiem, z wykluczeniem zmian wywołanych cho­robą, zmęczeniem, adaptacją sensoryczną; także sam proces, dzięki któremu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZUCIE

   

  UCZUCIE gr. pathos; łc. affedus, affectio, sensus; nłc. passio (1); ang. sentiment/feeling; fr. sentiment; nm. Gefuhl, Gemut

  1. W psychologii filozoficznej (w tomizmie): poruszenie w pożądawczo-zmysłowej sferze życia psychicznego podmiotu, który dąży do jakiegoś dobra zmysłowego lub duchowego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJEDNOSTKOWIENIE

   

   metaf. W filozofii scholastycznej: fakt urzeczywistnienia w -^ jednostce (2) ja­kiegoś wzoru gatunkowego. -> Indywiduacja (1), -^ jednostkowienie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt

Do góry