Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  WŁAŚCIWOŚĆ

   

  WŁAŚCIWOŚĆ gr. idion; łc. proprietas; nłc. attributum, idiomu; ang. property, characteristic; fr. le propre; nm. Eigenschaft, Eigenheit, Beschajfenheit

  1. W logice tradycyjnej: jakość istotna konsekutywna danego przedmiotu (tzn. będąca koniecznym następstwem jego cech konstytutywnych) (->cecha/3a/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSEK (konkluzja)

   

  WNIOSEK (konkluzja) gr. synagogę; łc. conclusio; ang. conclusion; fr. conclusion; nm. Schlufi, Schlufisatz, Folgerung

  log. Zdanie uznane za prawdziwe na podstawie uznania prawdziwości innych zdań, zwanych -> przesłankami danego wniosku. Jeśli wniosek wynika logicznie (—> wynikanie /b/ logiczne) z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSKOWANIE

   

  WNIOSKOWANIE gr. '^ synagoge; nłc. deductio, illatio; ang. illation, inference; fr. consecution; nm. Folgerung

  metod. Proces rozumowy polegający na tym, że na podstawie zdania lub zdań uznanych za prawdziwe dochodzi się do zdania nie uznanego dotąd za prawdziwe lub wzmacnia się pewność zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA

   

  WIZJA (łc. = widzenie) gr. hórama; ang. vision; fr. vision; nm. vision (1, 2), Offenbarung (3), Erscheinung (3)

  psych., t. pozn. —> Przedstawienie (a) wyobrażeniowe mające pozory -^ perce­pcji (1).

  Obraz rzeczywistości lub jakiegoś jej fragmentu utworzony przez twórczą wy­obraźnię {visio...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WITALIZM

   

  WITALIZM (łc. vis vitalis = siła życiowa) ang. vitalism; fr. vitalisme; nm. vitalismus

  filoz. przyr. Doktryna, według której ist­nieje zasadnicza różnica pomiędzy mate­rią ożywioną a nieożywioną, wobec czego zjawiska życiowe są niesprowadzalne do procesów fizykochemicznych. Według wi­talizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA

   

  WIEDZA gr. eidesis, episteme; łc. scientia; ang. knowledge (Ib); fr. savoir, connaissances; nm. Wissen, Kenntnisse

  1. Stan poznania mniej lub bardziej zin­tegrowanego.

   

  a) Odpowiednik terminów: gr. dóksa, łc. opinio, ang. belief— oznaczający stan prze­konania pozbawionego cechy niezawod­ności. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOŚĆ (mnogość)

   

  WIELOŚĆ (mnogość) gr. ta polia, plethos; nłc. multiplicatio, pluralitas; ang. multiplicity, plurality; fr. multiplicite, pluralite; nm. Yielheit, Mehrheit, Quantum

  metaf. Przeciwieństwo os—> jedności (1); —> pluralizm. W ujęciu filozofii arystotelesowsko-tomistycznej wielość jest nastę­pstwem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOZNACZNOŚĆ

   

  WIELOZNACZNOŚĆ gr. homonymia; łc. aequivocatio; ang. ambiguity; fr. l'equivoque; nm. Vieldeutigkeit

  metod. Cecha wyrażenia lub sygnału po­legająca na tym, że posiadają one nie tylko jedno -^ znaczenie (1, 2), lecz dwa znacze­nia lub jeszcze więcej. Odmianami wielo­znaczności są m. in. -^ amfibolia i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRTUALNOŚĆ

   

  WIRTUALNOŚĆ <nłc. virtualis = zdolny do działania; możliwy, mogący zaistnieć, od łc. virtus = siła, możność) ang. virtuality; fr. virtualite; nm. Virtualitdt

  metaf. Cecha tego, co istnieje w stanie -^ możności (B) czynnej. Wirtualny ele­ment bytu to element potencjalny bliski -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNOŚĆ

   

  WIECZNOŚĆ gr. aión; łc. aeternitas (la), aevum (2b); nłc. sempiternitas; ang. eternity, aeviternity (2b); fr. eternite; nm. Ewigkeit

  1. filoz. przyr., metaf. Nieposiadanie cza­sowego początku ani końca — pojęcie od­noszone w starożytnej filozofii greckiej do tworzywa świata (-^ chaos, pramateria) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 117

  praca w formacie txt

Do góry