Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ZACHOWANIE

   

  ZACHOWANIE ang. behaviour; fr. co-portement; nm. Verhalten

  psych. Reakcja organizmu lub jego czę­ści na —> bodźce, będąca jego ustosunko­waniem się do środowiska, bądź zbiór ta­kich reakcji; także — wszelkie przejawy aktywności (zwłaszcza ruchowej) organi­zmu. Pojęcie zachowania jest podstawo­wym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDARZENIE

   

  ZDARZENIE gr. tó symbebekós, pdgma; łc. eventum; ang. event; fr. evenement; nm. Ereignis, vorkommnis

  1. Krótkotrwałe zjawisko lub fakt, wy­stępujące w określonym miejscu i czasie; może to być także ich ciąg, traktowany ja­ko proces rozciągnięty w czasie. —> Ewentyzm.

  W prakseologii — zmiana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI

   

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI ang. law of parsimony, principle ofeconomy; fr. loi {principe) de parcimonie, principe d'economie; nm. Prinzip der Sparsamkeit

  Nowożytne określenie metodologicznej reguły, znanej wcześniej pod nazwą —> „brzy­twy Ockhama", o brzmieniu następującym: „entia non sunt multiplicanda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADOWOLENIE

   

  ZADOWOLENIE ang. satisfaction; fr. contentement, satisfaction; nm. Zufriendenheit, Befriedigung

  psych., et. Przeżycie w sferze doznanio­wej, pojawiające się w wyniku osiągnięcia przez podmiot zamierzonego celu, jakim jest jakieś określone dobro.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA (PRAWO) /NIE-/SPRZECZNOŚCI

   

  ZASADA (PRAWO) /NIE-/SPRZECZNOŚCI nłc. principium contradictionis; ang. law ofcontradiction (1), principle of contradiction; fr. principe de contrariete (1), principe de I'noncontradiction; nm. Satz vom Widerspruch, Widerspruchsatz

  log. Prawo -^ rachunku zdań: ~(p a ~p) (czyt.: nieprawda, że p i zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZ

   

  ZAKAZ ang. prohibition, interdiction; fr. interdiction; nm. Verbot

  et. Negatywne sformułowanie ^nor­my (1) moralnej, zabraniające dokonywa­nia czegoś, np. przykazanie „nie zabijaj", w odróżnieniu od -^ nakazu jako pozy­tywnego sformułowania normy moralnej. Zakaz spełniania czynów złych wytycza do­lną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA (PRAWO) WYŁĄCZONEGO ŚRODKA

   

  ZASADA (PRAWO) WYŁĄCZONEGO ŚRODKA ang. principle (law) of excluded middle; fr. principe du milieu exclu, principedu tiers exclu; nm. Satz vom ausgeschlossenen Dritten

  Zasada wykluczania w myśleniu przy­padków pośrednich między prawdą i fał­szem (w logice dwuwartościowej), między bytem i niebytem (w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZNIOSŁOŚĆ

   

  WZNIOSŁOŚĆ gr. hypsos; nłc. sublimitas; ang. sublimity; fr. le sublime, sublimite; rmi. Erhabenheit

  estet. Odrębna —> wartość (3) estetycz­na, charakteryzująca to, co wielkie, potęż­ne, wspaniałe, tajemnicze, niepokojące, groźne. Starożytny traktat Pseudolonginosa Perl hypsous (O wzniosłości lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZÓR OSOBOWY

   

   

  et. Moralno-społeczny model człowie­ka, będący zespołem zalet cenionych w da­nym środowisku i stanowiący personifi­kację ideałów w procesie samourzeczywistnienia lub w procesie wychowania. Ce­chy partykularne wzoru osobowego by­wają uwarunkowane charakterem środo­wiska, w którym ten wzór został...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WZIĘCIE W NAWIAS"

   

  „WZIĘCIE W NAWIAS" (tłum. nm. <Einklammerung>) ang. bracketed; fr. la mise entre parentheses

  Einklammerung, tzn. nieuwzględnienie czegoś — wyrażenie używane przez E. Husserla w sensie przenośnym; przyjęło się ono w fenomenologii głównie jako okre­ślenie redukcji transcendentalnej (—> redu­kcja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt

Do góry