Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ZDROWY ROZSĄDEK

   

  ZDROWY ROZSĄDEK nłc. sensus communis (1); ang. sense (1), good sense (1, 2), common sense (3); fr. hon sens (1, 2), sens commun (3); nm. gesunder verstand (1, 2), gesunder Menschenverstand (1, 2), Gemeinsinn {3),gemeiner Yerstand (3), einfacher Yer­stand (3)

  Tyle, co -^ rozsądek (1) (często bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE

   

  ZNACZENIE łc. significatio, sensus; ang. meaning, signification, sense; fr. signification, sens; nm. Bedeutung, Sinn

  To, co pozwala danemu pojęciu, słowu, znakowi itp. wyrazić jakiś stan rzeczy, na który to słowo itd. wskazuje; w ten sposób rzecz może otrzymać znaczenie niezależ­nie od swych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ZAKŁAD" PASCALA

   

  „ZAKŁAD" PASCALA {tłum.b.ang. Pascal's wager

  „Skoro trzeba koniecznie wybierać, je­den wybór nie jest z większym uszczerb­kiem dla twego rozumu tuż drugi [sc. czy Bóg jest, czy Go nie ma]. To punkt osądzo­ny. A twoje szczęście? Zważmy zysk i stra­tę zakładając się, że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTĘPOWANIE

   

  ZASTĘPOWANIE ang. replacement; fr. remplacement; nm. Versetzung

  log. Przekształcenie jakiejś formuły zdaniowej w inną formułę zdaniową w ten sposób, że zamiast wyrażenia składowego występującego w pierwszej formule umie­szcza się w jego miejsce inne wyrażenie, które jest równoważnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES (NAZWY)

   

  ZAKRES (NAZWY) nłc. extensio; ang. denotation, extension; fr. denotation, extension; nm. Extension, Umfang

  log. —> Zbiór (1) (w sensie dystrybutywnym) wszystkich -> desygnatów jakiejś -^ nazwy (i wyrażanego przez nią poję­cia). -^ Denotacja (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBIÓR

   

  ZBIÓR ang. set; fr. ensemble; nm. Kollektiv, Menge

  1. W sensie dystrybutywnym — pod­stawowe, niedefiniowalne pojęcie -^ teorii mnogości, zajmującej się szczególnie zbio­rami nieskończonymi. Pojęcie zbioru okre­śla się w sposób pośredni, przez charakte­rystykę następujących działań na zbio­rach:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIE

   

  ZAŁOŻENIE gr. hypóthesis; łc. prinapium; ang. assumption; fr. presupposition; nm. Voraussetzung

  metod. syn.-> Hipoteza (2).

  log. Przesłanka dowodzenia, dla któ­rej nie wymaga się -^ asercji (1) (np. -^ do­wód apagogiczny).

  log. Pierwszy człon twierdzenia wyra­żonego w postaci okresu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABAWA

   

  ZABAWA gr. paidid; łc. ludus; ang. amuse­ment; fr. amusement, divertissement; nm. Lustbarkeit, Vergnugung

  Działanie autoteliczne, tzn. takie, którego główny cel (obejmujący również przyje­mność płynącą z takiego działania) leży w nim samym, w przeciwstawieniu do heterotelicznej (tj. mającej jakiś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDANIE

   

  ZDANIE gr. apóphansis, apophantikós lo­gos; łc. enuntiatio; nłc. propositio; ang. proposition, sentence; fr. proposition; nm. Satz, Proposition

  log. Termin „zdanie" bez bliższego okre­ślenia oznacza tzw. zdanie w sensie logi­cznym (truthapt), czyli zdanie oznajmujące. O tym, czy dane wyrażenie jest w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA

   

  ZASADA gr. arche; łc. principium; ang. principle, ground; fr. principe; nm. Prinzip, Ursprungsgrund, Grundsatz

  To, co rozum odkrywa w wyniku anali­zy jako pierwotne lub to, co przyjmuje za podstawę procesu syntezy.

  Zasady rozumowe {principia rationis) lub pierwsze zasady (prima principia) — twierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 666

  praca w formacie txt

Do góry