Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWIOŁY

   

  ŻYWIOŁY gr. stoicheta; łc. elementa; ang. elements; fr. elements; nm. Elemente

  Słowo 'żywioł' albo 'żywioła' odnoto­wane przez S. B. Lindego jako „pierwia­stek jestestw, element", „początek, a jako­by źrzódło każdej rzeczy".

  filoz. przyr. W starogreckiej kosmologii i fizyce — pierwiastki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAK

   

  ZNAK gr. sema, semeion; łc. signum, significatio, nota; ang. sign; fr. signe; nm. Zeichen

  Wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi swego użytkownika do cze­goś transcendentnego w stosunku do siebie samego, stanowiąc środek w poznaniu cze­goś innego. Szerokie pojęcie znaku obejmu­je 1) znaki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOPSYCHOLOGIA

   

  ZOOPSYCHOLOGIA <gr. dzóon = zwie­rzę + —> 'psychologia') ang. zoopsychology

  Dyscyplina biologiczna traktowana jako nauka porównawcza o zachowaniach zwie­rząt w aspekcie przystosowawczym i ewo­lucyjnym. Obydwa aspekty wskazują na odejście od mechanistycznego tłumacze­nia instynktu za pomocą wrodzoności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUPEŁNOŚĆ

   

  ZUPEŁNOŚĆ ang. completeness; fr. completude; nm. vollstandigkeit

  log. Własność —> systemu dedukcyj­nego polegająca na tym, że dla każdego zdania zbudowanego w języku tego syste­mu zachodzi jedno z dwojga: albo to zda­nie, albo jego zaprzeczenie jest tezą syste­mu. Własność tę posiada np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE

   

  ŻYCIE gr. bios, dzoe, psyche; łc. vita; ang. life; fr. vie; nm. Leben

  1. biol. Sposób istnienia i funkcjonowa­nia wszelkich organizmów, charakteryzu­jący się przede wszystkim zdolnością przy­swajania substancji z zewnątrz, wzrostu, rozmnażania się.

  Obserwacji naukowej dotyczącej proce­sów życiowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCZLIWOŚĆ

   

  ŻYCZLIWOŚĆ gr. eunoia; łc. benevolentia; ang. benevolence, goodwill; fr. bienveillance; nm. Wohlwollen

  et. Postawa wobec innych osób nace­chowana gotowością czynienia im dobra. Według Arystotelesa życzliwość jest ro­dzajem najbliższym przyjaźni i miłości. Odosobniony pogląd, że życzliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWINA

   

  ŻYWINA gr. dzóon; łc. animal; nłc. vivum; ang. the animal; fr. Vanimal; nm. Tier

  Słowo odnotowane przez S. B. Lindego — obok synonimicznych '(to) żywię' i 'żywocina' — oznaczające „istotę żyjącą". Stosowane przez ruektórych polskich hi­storyków starożytnej filozofii greckiej (A. Krokiewicz, J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ

   

  ZMYSŁ gr. aisthesis, aistheterion (Arysto­teles); łc. sensus; ang. sense; fr. sens; nm. Sinn

  psych., t. pozn. Zdolność reagowania —» wrażeniami na określone kategorie bodź­ców, uwarunkowana istnieniem odpowie­dnio wyspecjalizowanego analizatora (w za­kresie odbioru wrażeń, np. wzrokowych, słuchowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO

   

  ZJAWISKO gr. phainómenon; nłc. phaenomenon; ang. phenomenon; fr. phenomene; nm. Phanomen, Phdnomenon, Erscheinung

  t. pozn., psych. To, co się ukazuje zmy­słom lub świadomości.

  filoz. przyr. —> Zdarzenie (1) w świecie

  przyrody, z reguły występujące jako -^ pro­ces (1).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ MORALNY

   

  ZMYSŁ MORALNY (tłum. ang. ) ang. moral faculty; fr. sens moral; run. moralisclter Sinn

  et. Określenie używane przez angiel­skich moralistów (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson, J. Butler) na oznaczenie zdolności rozróżniania dobra i zła za pomocą pew­nego rodzaju intuicji, która pozwala czło­wiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt

Do góry