Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ANTYHISTORYZM

  Stanowisko —» historiozofi­czne, formułowane w opozycji do —> historyzmu, eksponujące zasadę nie­zmienności w dziejach. Ahistoryczny sposób myślenia cechuje wskazywa­nie na ponadczasowe, trwałe wartości oraz struktury.

  A. występuje w teorii wiecznego powrotu, obecnej w sta­rożytnych kulturach (i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

  (łac. ąffirmatio = potwierdzenie, przyjęcie)

  [1] W teorii poznania: moment stwierdzenia lub uznania czegoś pozytywnie (asercja) lub negatywnie (negacja).

  [2] W lo­gice: czynność stwierdzenia przyna­leżności dwóch pojęć do siebie (np. „drzewo jest rośliną"), w odróżnieniu od negacji, która wyklucza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia. Byt doskonały, pier­wotny, niezależny, nieuwarunkowa-ny, nieograniczony. Ostateczna racja bytu. Jako byt konieczny i niezłożony jest racją istnienia bytów przygod­nych i złożonych. Koncepcja a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRYKAŃSKA ETNOFILOZO­FIA

  Szerokie określenie podejmo­wanych w XX w. prób stworzenia ogólnoafrykańskiego lub też partykularno-plemiennego światopoglądu. W koncepcjach tych zwracano głównie uwagę na pojmowanie człowieka, moralności i Boga. Podejmowano też problematykę ontologiczną.

  Czo­łowym przedstawicielem a.e. był P...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM

  (łac. absolutus = bezwarunkowy, nieograniczony)

  [1] W teorii poznania: przeciwstawne —> relatywizmowi stanowisko głoszące bezwzględny (absolutny) charakter prawdziwości sądu (prawdy), tzn. jej niezmienność i niezależność od tego, kto sąd uznaje i jakie okoliczności temu towarzyszą.

  [2] W aksjologii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAPIZM

  Kategoria zapropono­wana przez Peirce'a, nawiązująca do —» neoplatońskiego pojęcia agape („miłość niebiańska"). W Peirce'a teleologicznej teorii ewolucji oznaczała cechę rzeczywistości „odpowiadającej miłością" na „przyciągający ją" osta­teczny cel. (LZ)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  (łac. abstraho = oderwać, oddzielić, wyróżnić)

  [1] W teorii poznania: czynność lub proces, polegający na myślowym wyodręb­nieniu w jakimś przedmiocie jednych jego cech (np. istotnych), a pominię­ciu innych (współistniejących z pier­wszymi, ale pod pewnym względem nieistotnych). Wytwory procesu a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATOLOGIA

  (gr. agathon = dob­ro + logos = nauka) Teoria lub nauka, której przedmiotem jest dobro rozu­miane bądź jako transcendentalna własność bytu (dobro ontyczne), bądź jako własność przedmiotu pożądania (dobro etyczne). W pierwszym przy­padku jest częścią metafizyki, w dru­gim zaś działem filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

  (łac. absurdus = fałszywy, sprzeczny; od absurdus = dźwięk,ton, który brzmi niezgodnie)

  [1] W znaczeniu ogólnym: to, co jest sprze­czne z rozumem. Wyrażenie jawnie fałszywe, tj. sprzeczne z wyrażeniem uważanym za oczywiście prawdziwe.

  [2] W logice i językoznawstwie: wew­nętrznie sprzeczna nazwa (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A POSTERIORI

  (łac. a posteriori = potem, w następstwie)

  [1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm), metodologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt

Do góry