Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  AKT

  (łac. actus = czyn, czynność, urzeczywistnienie; odpowiednik gr. energeia)

  [1] W metafizyce Arysto-telesowkiej i tomistycznej: pojęcie pierwotne oznaczające, w przeci­wieństwie do czystej możności (po­tencji), albo faktyczne zaistnienie lub urzeczywistnienie się czegoś (a. egzy­stencji), albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA

  [1] Szkoła filozoficzna założona w 385 r. p.n.e. przez Platona w Atenach (w pobliżu gaju Akademo-sa - stąd nazwa). Pod kierownictwem Speuzypa i Ksenokratesa z Chalce­donu kultywowała filozofię platoń­ską.

  W późniejszych czasach (III w. p.n.e.) została opanowana przez scep­tycyzm (min. w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  (łac. activus = czyn­ny, działający)

  [1] Pogląd akcen­tujący konieczność działania człowie­ka w świecie przyrodniczym i w życiu społecznym.

  [2] Stanowisko przyzna­jące prymat woli i czynu nad intelek­tem (np. Nietzsche, —> filozofia ży­cia). W stanowiskach inspirowanych —» irracjonalizmem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCYDENS

  (łac. accidens = przy­padkowy, uboczny, nieistotny; acci-dere = przytrafiać się; adcadere = upaść obok, dołączyć się) Przypad­łość: nieistotna, niekonieczna, przy­padkowa cecha bytu; element zmien­ny; własność niesamodzielna, nie mo­gąca istnieć bez podłoża.

  [1] W kla­sycznej filozofii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy".

  Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  (gr. agnostos = nieznany) Stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność:

  a) czegokolwiek - a. powszechny;

  b) określonej kategorii przedmiotów, np. „rzeczy samych w sobie" (—> noumeri) czy „istot rzeczy", albo też określonego przedmiotu, w szczegól­ności Boga - a. częściowy.

  Na ogół odnosi się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

  (gr. adiaphora = obo­jętność; rzeczy i czyny nie poddające się moralnej ocenie) Podstawowy ter­min greckiej filozofii życia (-> cynicyzm, wczesny —> sceptycyzm, -> stoicyzm), określający czyny moral­nie ani dobre, ani złe.

  Także staroży­tny (grecki) ideał mądrości — najwyż­sze dobro i cel ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHINSA

  (sanskr. ahinsa = niekrzywdzenie, nieszkodzenie) Zasada nie uży­wania przemocy wobec istot żywych, naczelna w etykach religii indyjskich, w formie najbardziej radykalnej wys­tępująca w dźinizmie.

  Podstawą uzna­wania a. jest wiara w przyszłe (także wykraczające poza czasokres aktual­nego żywota; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

  (łac. ąffectus = namiętność, pożądanie, wzburzenie, wzruszenie)

  [1] W znaczeniu powszechnie uży­wanym: krótkotrwałe i silne uczucie uzależnione od temperamentu czło­wieka, znacząco osłabiające jego samokontrolę.

  [2] W filozofii m.in.:

  a) a. w -» stoicyzmie (zawiść, pożą­danie, smutek, obawa)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI

  (łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia)

  [1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek faktów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt

Do góry