Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ALTRUIZM

  (łac. alter = drugi, inny) Termin wprowadzony przez Comte'a, oznaczający bezinteresowną troskę o dobro innych ludzi, życzliwość, go­towość do poświęceń, sympatię wzglę­dem bliźnich.

  A., rozumiany jako ideał moralny bądź jako wrodzona człowie­kowi postawa, przeciwstawiany jest —> egoizmowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKA FILOZOFIA (USA)

  Jej początki wiążą się z purytanizmem i elementami kalwini-zmu przywiezionymi do Ameryki przez pierwszych kolonizatorów. Najbardziej wpływowym myślicie­lem tej orientacji był później J. Ed-wards (1703-1758), który uważał, że człowiek, jako istota grzeszna, nie jest zdolny do prawdziwej cnoty, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /5 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM

  (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTY-KOGNITYWIZM, NONKOGNITY-WIZM, NONKOGNICJONIZM Sta­nowisko w -» metaetyce, opozycyjne wobec -> kognitywizmu.

  A. traktuje wypowiedzi etyczne (oceny i normy) jako pseudozdania, tzn. odmawia im statusu wypowiedzi o charakterze po­znawczym w tym sensie, iż mówią one (wg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

  (gr. aletheia = nieskry­tość; to, co nieskryte; od a = nie + letheia = skrytość, zatajenie) Filo­zoficzną treść tego słowa najczęściej oddaje się za pomocą łacińskiego veritas (-> prawda).

  Z tym, że - sto­sownie do określenia Heideggera z Sein undZeit (1927) - a. w sensie prawdy winna być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  (gr. a = nie + kosmos = świat) Stanowisko zaprzeczające realności świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu i, jako takie, stanowiące konsekwencję założeń -> immaterializmu, szczególnie w jego wersji głoszonej przez Berkeleya (—> esse   est  percipere   aut   percipi).

  Główne tezy tej koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA

  (łac. alienus - obcy, przynależny do kogoś innego), WY­OBCOWANIE Kategoria filozoficz­na upowszechniona przez Hegla, Feuerbacha i Marksa.

  W filozofii Hegla pojęcie a. służyło na oznacze­nie jednej z głównych sił napędo­wych rozwoju społecznego, która za­czyna działać wtedy, gdy istnienie nie realizuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  (gr. aksios = mający wartość, wartościowy, cenny, godny + logos = nauka, słowo), OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI Dyscyplina filozoficzna (jeden z podstawowych —> działów filozofii), której zagadnienia obejmu­ją problematykę:

  a) interpretacji i de­finicji samego pojęcia —> wartości;

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

  (łac. alter = je­den z dwóch, różny, odmienny; alternus = na przemian następujący) Zdanie (lub funkcja zdaniowa) utwo­rzone z innych zdań (lub funkcji zda­niowych) za pomocą funktora praw­dziwościowego „v" („lub"), czasami nazywane też sumą logiczną.

  A. jest prawdziwa, jeśli co najmniej jedno z jej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

  (gr. aksjoma = prze­słanka)

  [1] W logice, wg określenia Arystotelesa: a. jest „każda teza przyjęta bez dowodu i nie wymaga­jąca dowodu".

  W systemach deduk­cyjnych (—> dedukcja) a. nazywa się twierdzenia pierwotne tych syste­mów, przyjęte bez dowodu i stano­wiące ostateczne racje logiczne dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AION, EON

  (gr. aion = wiek, czas)

  [1] W filozofii greckiej: termin ozna­czający czas życia; między jego stworzeniem a końcem (He-raklit). Także przeciwieństwo czasu w sensie wieczności (Platon).

  [2] W -> gnostycyzmie: a., to byt pośredni między Stwórcą a stworzeniem, to —> emanacja bylu najwyższego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry