Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ADIAFORA

  ADIAFORA (gr. adiaphora = obo­jętność; rzeczy i czyny nie poddające się moralnej ocenie) Podstawowy ter­min greckiej filozofii życia (-> cynicyzm, wczesny —> sceptycyzm, -> stoicyzm), określający czyny moral­nie ani dobre, ani złe. Także staroży­tny (grecki) ideał mądrości — najwyż­sze dobro i cel...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM

  ABSOLUTYZM (łac. absolutus = bezwarunkowy, nieograniczony) [1] W teorii poznania: przeciwstawne —> relatywizmowi stanowisko głoszące bezwzględny (absolutny) charakter prawdziwości sądu (prawdy), tzn. jej niezmienność i niezależność od tego, kto sąd uznaje i jakie okoliczności temu towarzyszą. [2] W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  ABSTRAKCJA (łac. abstraho = oderwać, oddzielić, wyróżnić) [1] W teorii poznania: czynność lub proces, polegający na myślowym wyodręb­nieniu w jakimś przedmiocie jednych jego cech (np. istotnych), a pominię­ciu innych (współistniejących z pier­wszymi, ale pod pewnym względem nieistotnych). Wytwory...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A POSTERIORI

  A POSTERIORI (łac. a posteriori = potem, w następstwie) [1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI

  A PRIORI (łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia) [1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  ABSOLUT (łac. absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia. Byt doskonały, pierwotny, niezależny, nieuwarunkowany, nieograniczony. Ostateczna racja bytu. Jako byt konieczny i niezłożony jest racją istnienia bytów przygod­nych i złożonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA

  Orien­tacja filozoficzna istniejąca od po­czątku XX w. w Wielkiej Brytanii (powstała w Cambridge, rozwijana w Oxfordzie). Twórcami szkoły byli: Moore, Russell oraz Wittgenstein. Punktem wyjścia tez formułowanych w ramach a.sz. był sprzeciw wobec idealistycznej metafizyki. Za naczel­ne zadanie filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA W METAETYCE

  Stanowisko w metaetyce, które swą nazwę czerpie w związku z odwołaniem się do Witt­gensteina koncepcji gier językowych (analityczna szkoła), upatrującej zadanie filozofii w analizie (badaniu)użycia danych pojęć w obrębie tzw. gry językowej. Wg przedstawicieli a. sz. w m., analiza pojęć dyskursu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA

  (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie) Myślowy lub praktycz­ny proces rozbioru pewnych całości (realnie istniejących lub pomyśla­nych), polegający na ujawnieniu i wy­odrębnieniu ich struktury, głównych elementów składowych i podstawo­wych własności.

  W nauce (np. a. che­miczna) i filozofii (np. a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  (gr. a - nie + łac. moralis - obyczajny, obyczajowy, dotyczący obyczaju)

  [1] W etyce: pogląd usiłujący unieważnić lub, co najmniej, zakwestionować sens i moc wiążącą wszelkich wartości i ideałów moralnych, także wszelkich reguł i norm.

  A. podważa też wszelkie auto­rytety i zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt

Do góry