Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ANIMIZM

  ANIMIZM (łac. anima = dusza, animus - duch) [1] W psychologii: uj­mowanie (zwłaszcza przez dzieci) przedmiotów i zjawisk świata nieorganicznego, roślin i zwierząt, jako is­tot obdarzonych wolą, uczuciem i my­śleniem. [2] W religioznawstwie: a., to filozoficzna kategoria, wprowadzo­na przez Ty lora (1871)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA

  ANALIZA (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie)

  Myślowy lub praktycz­ny proces rozbioru pewnych całości (realnie istniejących lub pomyśla­nych), polegający na ujawnieniu i wyodrębnieniu ich struktury, głównych elementów składowych i podstawo­wych własności. W nauce (np. a. che­miczna) i filozofii (np. a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

  ANOMIA (gr. anomia = bezprawie) [1] W znaczeniu ogólnym: dezorga­nizacja życia społecznego - zanik (brak) określonego i jasnego systemu wartości oraz środków kontroli spo­łecznej. [2] W naukach społecznych: termin wprowadzony do socjologii przez Durkheima (De la division du travail social, 1893; Le Suicide...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA LOGICZNA

  ANALIZA LOGICZNA (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie; logos = słowo, pojęcie, język, rozum) Metoda polegająca na wykorzystaniu instru­mentów logicznych do: a) badania formalnej poprawności stosowanych procedur poznawczych (np. różnego typu rozumowań); b) sprawdzania sensowności formułowanych twier­dzeń;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIZM

  ANOMIZM (gr. a = nie + nomos = prawo, umowa) Termin stosowany niekiedy w odniesieniu do stanowiska w etyce postulującego tzw. moral­ność bez powinności i sankcji, zwła­szcza koncepcji Guyau (Esquisse dune morale sans obligation ni sanction, 1885). W ujęciu tym, sta­nowiącym odmianę —> naturalizmu etycznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

  ANALOGIA (gr. analogia = odpowiedniość, stosowność, podobień­stwo) [1] W metodologii: stosunek podobieństwa, jaki zachodzi pomię­dzy przynajmniej dwoma przedmio­tami ze względu na ich pozycję by­tową, wewnętrzną strukturę i (lub) posiadane cechy. A., jaka zachodzi pomiędzy przedmiotami (lub klasami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKA FILOZOFIA (USA)

  AMERYKAŃSKA    FILOZOFIA (USA) - jej początki wiążą się z purytanizmem i elementami kalwinizmu przywiezionymi do Ameryki przez pierwszych kolonizatorów. Najbardziej wpływowym myślicie­lem tej orientacji był później J. Edwards (1703-1758), który uważał, że człowiek, jako istota grzeszna, nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  AKTYWIZM (łac. activus = czyn­ny, działający) [1] Pogląd akcen­tujący konieczność działania człowie­ka w świecie przyrodniczym i w życiu społecznym. [2] Stanowisko przyzna­jące prymat woli i czynu nad intelek­tem (np. Nietzsche, —> filozofia ży­cia). W stanowiskach inspirowanych —» irracjonalizmem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  ALETEJOLOGIA (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy". Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM, ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  AKOGNITYWIZM (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  >

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt

Do góry