Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

  ANTROPOMORFIZM (gr. anthropos = człowiek + morphe = kształt) Przypisywanie ludzkich cech (fizy­cznych i umysłowych) żywej bądź martwej przyrodzie, ujmowanej w ca­łości lub (najczęściej) w wybranej sfe­rze. Pojęcie a. funkcjonuje szczegól­nie na gruncie religioznawstwa jako określenie zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOZOFIA

  ANTROPOZOFIA (gr. anthropos = człowiek + sophia = mądrość) Koncepcja filozoficzno-mistyczna stworzona na początku XX w. przez Steinera, będąca odmianą —> teozofii. Termin a. pojawił się po raz pierwszy w pracy Vaughana Anthroposophia magica (1650) na oznaczenie antropocentrycznie zorientowanej filozo­fii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

  ANTROPOLOGIA (gr. anthropos = człowiek + logos = słowo, nauka) Na­uka o człowieku składająca się współ­cześnie z trzech, względnie niezależ­nych, dyscyplin naukowych: a. filozo­ficznej, a. fizycznej (zwanej też przy­rodniczą) oraz a. kulturowej. Termin a. wprowadził Hundt (Anthropologium de hominis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOCENTRYZM

  ANTROPOCENTRYZM (gr. anthropos — człowiek + łac. centrum = środek) Pogląd wyznaczający człowie­kowi pierwszoplanowe miejsce w rze­czywistości i interpretujący świat z pozycji wyłącznie ludzkich, zgodnie z najstarszą i najbardziej znaną for­mułą a. wyrażoną w sentencji Protagorasa: „Człowiek jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGON

  ANALOGON (gr. analogos - odpo­wiedni, stosowny, podobny) To, co łączy (upodobnia) przedmioty pozo­stające wobec siebie w stosunku —> analogii. Treść wspólna, przysługują­ca przedmiotom analogicznym wzglę­dem siebie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  AMORALIZM (gr. a - nie + łac. moralis - obyczajny, obyczajowy, dotyczący obyczaju) [1] W etyce: pogląd usiłujący unieważnić lub, co najmniej, zakwestionować sens i moc wiążącą wszelkich wartości i ideałów moralnych, także wszelkich reguł i norm. A. podważa też wszelkie auto­rytety i zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMNEZA

  ANAMNEZA (gr. anamnesis = przy­pomnienie sobie) [1] U Platona: poz­nanie, w sensie procesu przypomina­nia sobie przez duszę rozumną tego, co „postrzegała" w trakcie preegzystencji w świecie idei. [2] U Aure­liusza Augustyna: poznawanie (przy­pominanie) prawd wiecznych, do­stępnych człowiekowi dzięki -»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA

  Orien­tacja filozoficzna istniejąca od po­czątku XX w. w Wielkiej Brytanii (powstała w Cambridge, rozwijana w Oxfordzie). Twórcami szkoły byli: Moore, Russell oraz Wittgenstein. Punktem wyjścia tez formułowanych w ramach a.sz. był sprzeciw wobec idealistycznej metafizyki. Za naczel­ne zadanie filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

  ANARCHIZM (gr. anarchia = nierząd, bezrząd) Zrodzony jeszcze w czasach starożytnych, a rozwijający tię głównie w XIX w., utopijny ruch społeczno-polityczny, zmierzający do Obalenia wszelkich form władzy pań­stwowej, zniesienia własności prywatnej i ustanowienia nieograniczonej wolności jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA W METAETYCE

   Stanowisko w  metaetyce, które swą nazwę czerpie w związku z odwołaniem się do Wittgensteina koncepcji gier językowych (analityczna szkoła), upatrującej zadanie filozofii w analizie (badaniu)użycia danych pojęć w obrębie tzw. gry językowej. Wg przedstawicieli a. sz. w m., analiza pojęć dyskursu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt

Do góry