Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  APERCEPCJA

  APERCEPCJA (łac. adpercipere = dostrzegać, ujmować; od ad = do + percipere = spostrzegać) [1] W filo­zofii nowożytnej (poczynając od Descartes'a): nazwa niektórych (spe­cjalnie wyróżnianych w obrębie po­szczególnych systemów) ujęć, aktów lub procesów poznawczych, najczęś­ciej (choć nie zawsze)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPSYCHOLOGIZM

  ANTYPSYCHOLOGIZM (gr. anti = przeciw + psyche = dusza + logos = nauka) Stanowisko opozycyjne wobec -> psychologizmu, zapocząt­kowane z końcem XIX w., a upow­szechnione w XX w. (m.in. Frege, Husserl i Popper). A. oponuje, przede wszystkim, przeciw utożsamianiu przedmiotu badań teorii poznania, logiki i innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTEZA

  ANTYTEZA (gr. antithesis = prze­ciwstawienie) [1] Twierdzenie przeciwstawiane innemu twierdzeniu; za­przeczenie danej tezy. W filozofii Kan­ta a. jest równie uprawomocniona jak teza (-» antynomia). [2] W —» dialektyce Hegla oraz —> materializmie dialektycznym: drugi etap triadycz-nego procesu (teza - a. -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATIA

  APATIA (gr. apatheia = nieczułość, niewrażliwość, wyzbycie się uczuć) Kategoria oznaczająca wewnętrzny stan człowieka, w którym wyelimino­wana jest emocjonalno-pożądliwa strona ludzkiej egzystencji. Pojęcie rozpowszechnione w starożytnej filo­zofii greckiej (głównie przez —> cynicyzm i -> stoicyzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APEIRON

  APEIRON (gr. apeiron = bezkres, nieskończoność, nieokreśloność) [1] U Anaksymandra (—> jońska filozo­fia): określenie —> arche, jako nieskończonej prazasady (pratworzywa) wyłaniającej z siebie uporządkowaną i zmysłowo postrzegalną rzeczywi­stość. [2] W nauce —» pitagoreizmu: kategoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIA

  ANTYNOMIA (gr. antinomia = sprzeczność w przepisach prawnych; od anti = sprzeczność z czymś + nomos - prawo), PARADOKS [1] W logice: para zdań, z których każde zasługuje na uznanie, choć zarazem są to zdania między sobą sprzeczne. Wyróżnia się: a) a. logiczne, zwane też teoriomnogościowymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATYLOGIA

  ANTYLOGIA (gr. antilogia = zaprzeczenie, kontrargument; anti = przeciwko, przeciw, naprzeciw + log= słowo, myśl) [1] Kategoria związana, przede wszystkim, ze sta­nowiskiem głoszonym przez  sceptyków (-> sceptycyzm), którego każdemu zdaniu (twierdzeniu) można przeciwstawić zdanie sprzeczne (zarazem „równie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNATURALIZM

  ANTYNATURALIZM (gr. anti = przeciw + łac. naturalis = przyrodzony i naturalny) Termin wprowadzony z inspiracji Poppera, oznaczający kierunek w filozofii nauki. A. wy­kazuje odmienność oraz swoistość epistemologiczną i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych wobec nauk przyrodniczych. Począt­kowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCYPACJA

  ANTYCYPACJA (łac. anticipatio, gr. prolepsis - uprzedzenie, wyprze­dzenie) [1] W psychologii: wyprze­dzenie, poprzez myśl, przyszłych zdarzeń lub przewidywanie, odgady­wanie tego, co ma nastąpić. A. jest możliwa dzięki odwołaniu się do wcześniejszego doświadczenia. [2] W metodologii: przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIZM

  ANTROPOLOGIZM (gr. anthro­pos = człowiek + logos = słowo, nauka) Stanowisko filozoficzne, przyznające cechom biologicznym wię­ksze znaczenie w rozwoju człowieka niż jego uwarunkowaniom środowiskowo-historycznym (Feuerbach, Czernyszewski).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry