Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  BUDDYZM

  BUDDYZM (oryg. sanskr. Dharma = nauka, reguła zbawienia) Religia zainicjowana przez Siddharthę Gautamę zwanego Buddą (Buddha = Zbudzony) w pierwszej połowie V w. p.n.e. na północy Indii, która nad za­biegi wokół Boga (żaden bóg nie ma udziału w ludzkim wysiłku ku ducho­wej emancypacji) przedkłada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKA FILOZOFIA

  BUŁGARSKA FILOZOFIA - zapo­czątkowana została w X w., w dwóch szkołach: przesławskiej i ochrydzkiej. Z pierwszej z nich wyszedł największy przedstawiciel średniowie­cznej b.f. Jan Egzarcha. Zajmował się on zagadnieniami filozofii przyrody i człowieka. Bronił tezy (przeciwsta­wiając się greckim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURYDANIZM

  Szkoła filozoficzna, której główne idee wyznaczyły poglą­dy tzw. paryskich filozofów przy­rody: Jana Buridana (ok. 1300-ok. 1362), Alberta z Saksonii, Mikołaja z Oresme, Marsyliusza z Inghen. B. zmierzał do obalenia tradycyjnej po­zycji metafizyki jako nauki uniwersalnej, wyznaczającej kryteria dla innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYT

  BYT [1] Etymologicznie: jeden z naj­starszych i najbardziej podstawowych terminów filozoficznych, wywodzą­cy się od greckiego wyrazu on (będą­cy), który jest imiesłowem czasu te­raźniejszego czasownika einai (być), użyty zaś w formie rzeczownikowej (to on) znaczy: „to, co jest". Jego łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYTYJSKA FILOZOFIA

  BRYTYJSKA FILOZOFIA - od chwili zaistnienia wyróżnia się dwo­ma trwałymi orientacjami: empiry­czną i analityczną (związaną z nauką) oraz praktyczną (koncentrującą się wokół problematyki moralnej). Pierw­szym oryginalnym myślicielem w b.f-był Jan Szkot Eriugena (ok. 810), który, nawiązując do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKA FILOZOFIA

  BRAZYLIJSKA   FILOZOFIA  - ukształtowała się pod wpływem filo­zofii europejskiej, przede wszystkim portugalskiej. Jej początki sięgają przełomu XVII i XVIII w. Filozo­fowano wówczas w duchu scholasty-cznym.  Egzemplifikuje  to choćby praca M. de Desterro (1652-1706) Filosofia escolastica. Po wygnaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD NATURALISTYCZNY

  BŁĄD NATURALISTYCZNY (ang. naturalistic fallacy) Pojęcie wprowadzone przez Moore'a {Principia Ethica, 1903) - główna kategoria jego —> metaetyki. Koncepcja b.n. stanowi u Moore'a podstawę swoistej inter­pretacji i podziału historycznie zaist­niałych stanowisk w etyce (na etyki naturalistyczne i metafizyczne)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDY LOGICZNE

   Wynikają z na­ruszenia obowiązujących reguł logicznych. W sensie najszerszym ozna­czają niezgodność z zasadami logiki formalnej, semiotyki, metodologii nauk lub teorii poznania. Z czysto lo­gicznego punktu widzenia wyróżnia się błędy formalne i błędy materialne. Rozróżnia się także błędy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  BIOETYKA (ang. bioethics) Ter­minu b. użył po raz pierwszy Potter w artykule Bioethics: The Science of Sutvival (1970) oraz w książce Bioethics: Bridge to the Future (1971). Scharakteryzował on b. jako nową dziedzinę wiedzy wykorzystującą na­uki biologiczne w celu uzyskania »lepszej jakości życia"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

  Najwyższa i zwykle nadziem­ska istota, charakteryzująca się nie­przekraczalnymi przymiotami, będąca głównym przedmiotem kultu w nie­mal wszystkich religiach. Pojęcie B. jest pojęciem centralnym (chociaż róż­nym zakresowo i treściowo) w prze­ważającej większości doktryn religij­nych. W pozbawionych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 874

  praca w formacie txt

Do góry