Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO

  Religia pow­stała z inspiracji Jezusa Chrystusa w gminach żydowskich w Palestynie i diasporze w I w. Wskutek dwóch wielkich (XI i XVI w.) i licznych mniejszych schizmach w łonie Kościoła, wspólnota ideowa ch. ogranicza się do wiary w osobowego Boga w trój­cy jedynego, boskie atrybuty wszech­wiedzy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARPE DIEM

  CARPE DIEM (łac. carpe diem, quam minimum credula postero = chwytaj dzień, weseląc się dziś nie dowierzaj przyszłości) Maksyma Ho­racego z Ody do Leukonoe, będąca symbolem hedonistycznej (-» hedonizm) postawy życiowej, spopu­laryzowanej przez —> cyrenaizm i -> epikureizm. Krótkie życie, dane przez los...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL

  CEL (gr. telos; łac. finis) Najczęściej bywa pojmowany jako: a) pewien obiektywny stan rzeczy, stanowiący zwieńczenie i kres (skutek) uprzednio podjętych działań lub czynności  b) powzięte z góry, subiekty­wne wyobrażenie końcowego efektu pewnych działań (finis in intentione), czasami utożsamiane z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

  CHARAKTER (gr. charakter - pię­tno, cecha) Ogół cech psychicznych danej jednostki, stanowiących pod­stawę jej odróżniania i identyfikacji. Także zespół cech (niekiedy uzupeł­niany zestawieniem postaw, przyzwy­czajeń, przeświadczeń i ideałów) wa­runkujących zachowanie człowieka i podlegających ocenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA FILOZOFIA

  Określe­nie odnoszone zwykle do szeregu doktryn chińskiej myśli klasycznej rozwijającej się od VIII do III w. p.n.e.: apogeum w Epoce Walczą­cych Królestw (480-221 p.n.e.), kiedy doszło do utworzenia wielu szkół, które trwale oddziałały na tradycję i kulturę przyszłych Chin. Najważ­niejsze szkoły:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /7 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACKA FILOZOFIA

  CHORWACKA FILOZOFIA - da­tuje swe początki od XII w. Wówczas Hermann z Dalmacji napisał pracę De essentiis poświęconą analizie kate­gorii Arystotelesa. W połowie XV w. pojawiły się w ch.f. wątki renesansu, nie tylko włoskiego, ale i francuskie­go, z otoczenia Jana Gersona walczą­cego o większą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZO­FIA

  Zbiorcza nazwa szeregu filozofii kształtujących się w kręgu doktrynalnego oddziaływania -> chrześcijań­stwa. Zarówno charakter, jak i zakres tego oddziaływania budzą, głównie pośród historyków filozofii, liczne kontrowersje. W toczonym w latach 20. i 30. XX w. sporze o zasadność terminu „ch.f."...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BYT" a „POWINNOŚĆ"

  Trady­cyjne określenie jednego z najważ­niejszych zagadnień w dwudzie­stowiecznej etyce (ściślej: —> metaetyce), którego przedmiotem jest problem prawomocności przejścia od zdań o faktach (zdań zawierających słowo „jest") do tzw. wypowiedzi po-winnościowych (wypowiedzi zawie­rających słowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZYTWA OCKHAMA

  Obiegowa nazwa sformułowanej przez Ockhama dyrektywy metodologicznej, wg któ­rej „bytów nie należy pomnażać po­nad konieczność" (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). Pierwotnie miała ona raz na zawsze „przeciąć", trwający od stuleci (śred­niowieczny) spór o -> uniwersalia, argumentując na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDYJSKA FILOZOFIA

  BUDDYJSKA FILOZOFIA - reli­gijna filozofia -» buddyzmu, część buddyjskiej —> soteriologii, opierają­ca się na danych jogicznego doświad­czenia (-> medytacja). Refleksja wy­chodząca od konstatacji wszechzwiązku i niesamoistności zjawisk, już we wczesnej, ustalonej ustnie w III, a spisanej w I w. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 758

  praca w formacie txt

Do góry