Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  DEMIURG

  DEMIURG (gr. demiurgos - robotnik-artysta, rzemieślnik) Twórca świa­ta zjawiskowego. 1) U Platona: świa­doma przyczyna celowa, przekształcająca pierwotny, cielesny chaos (ananke, konieczność) w wizerunek świata idei. 2) W -> gnostycyzmie: zły Bóg-stwórca przeciwstawiany naj­wyższemu Nieznanemu Bogu, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENOTACJA

  DENOTACJA (łac. denoto = okre­ślić, oznaczyć) W logice: a) relacja semantyczna zachodząca pomiędzy wyrażeniem jakiegoś języka a przed­miotami, do których się ono odnosi. Ze względu na różne kategorie se­mantyczne wyrażeń można mówić o: d. nazwy jednostkowej, d. predykatu, d. zdania, d. spójników...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA

  DEONTOLOGIA (gr. deon = to, co niezbędne, konieczne; obowiązek, powinność + logos = słowo, teoria, nauka) Dosłownie: „nauka o obowiązkach" lub „nauka o powinnoś­ciach". [1] W filozofii moralności (etyce): termin wprowadzony przez Benthama oznaczający ogólną naukę o moralności. U podstaw tej nauki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKADENTYZM

  DEKADENTYZM (fr. decadentisme, od łac. decadentia = odpadnięcie, odstąpienie, zmarnienie) [1] Ogólno­europejski prąd duchowy z ostatniego dwudziestolecia XIX w., wyrastający z przekonania o kryzysie i upadku cy­wilizacji europejskiej (-» katastro­fizm). Charakterystyczny dla d. pesy­mizm łączył się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

  DEIZM (łac. deus = Bóg)

  Powstała w związku z rozwojem nowożytnego mechanistycznego przyrodoznawstwa (—> mechanicyzm) koncepcja filozoficzna głosząca, iż po stworzeniu świata bądź (w wersji bardziej radykalnej) po ustanowieniu praw umożliwiają­cych samodzielny rozwój istniejącej wespół z nim materii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIENS

  DEFINIENS (łac. definiens = okre­ślający) Wyrażenie definiujące. Najczęściej stanowi je prawy człon defini­cji, zawierający informacje o znacze­niu lub zakresie terminu definiowa­nego, za pomocą spójnika (zwanego funktorem definicyjnym) połączony z -> definiendum.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

  DEDUKCJA (łac. deductio = wyprowadzenie) [1] W logice: a) rodzaj rozumowania, które przebiega zgodnie z kierunkiem wynikania logicznego. tzn. zawsze prowadzi od racji do nastepstwa; b) rodzaj wnioskowania, którym - w odróżnieniu od wnioskowania niededukcyjnego (uprawdopodobniającego) - wniosek wyni­ka logicznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJONIZM

  DEDUKCJONIZM (łac. deductio = wyprowadzenie) Stanowisko w metodologii, kwestionujące pogląd, że pojęcia abstrakcyjne, zdania teorety­czne i prawa nauki są bądź rezultata­mi prostych uogólnień obserwacji, bądź wynikiem konwencji, bądź instrumentem porządkowania doś­wiadczenia. W odróżnieniu od —»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA

  DEFINICJA (łac. definitio = okreś­lenie) W metodologii: wypowiedź językowa (zdanie lub wyrażenie) poda­jąca najważniejsze informacje o pew­nych przedmiotach (d. realna) bądź o znaczeniach pewnych słów (d. no­minalna). Ze względu na zadania sta­wiane d., wyróżnia się: a) d. sprawo­zdawcze (analityczne);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /9 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIENDUM

  DEFINIENDUM (łac. definiendum = to, co należy zdefiniować) Człon definicji, zazwyczaj znajdujący się po jej lewej stronie bądź sam stanowiący wyrażenie definiowane (w przypadku —> definicji wyraźnej), bądź zawiera­jący termin definiowany jako swoją część (w -> definicjach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry