Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM

  EGZYSTENCJALIZM (fr. existentialisme, od łac. existentia = istnienie) Kształtujący się w opozycji do heg­lowskiego —> panlogizmu, a także -> pozytywizmu, —> scjentyzmu i —> naturalizmu, kierunek we współczesnej filozofii, w którym centralne znacze­nie przypisuje się refleksji nad istnie­niem właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGO TRANSCENDENTALNE

  EGO TRANSCENDENTALNE (łac. ego = ja; transcendentalis, od transcendens = przekraczający, wy­kraczający) W fenomenologii Husserla: ostateczny rezultat -> redukcji fenomenologicznej, a zarazem pier­wotna poznawczo (i w swym istnie­niu niezależna od rozstrzygnięć, co do bytu lub niebytu świata) świado­mość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁO SZTUKI

  Podstawowa ka­tegoria —> estetyki dotycząca przed­miotu zdolnego wywołać —> przeżycie estetyczne. Naczelnym proble­mem związanym z tą kategorią jest sama definicja d.s., utrudniona przez fakt istnienia różnorodnych gatun­ków —> sztuki. Najogólniejsze okre­ślenie d.s. stara się więc objąć swym zakresem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŹINIZM

  Nieteistyczna indyjska tradycja religijna, której treść (zgod­nie z wierzeniem wyznawców) była przedmiotem nauczania dwudziestu czterech dźinów („zwycięzców"), zwanych także tirthankarami, czyli „twórcami brodów" (przez strugę -> samary). Ostatnim z nich był (w le­gendzie współczesny Buddzie, a nawet z nim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY FILOZOFII

  Pierwszą, doniosłą historycznie, propozycję systematyzacji zakresu refleksji filozo­ficznej pod względem merytorycz­nym, wniosła —> Akademia Platońska (IV w.p.n.e.). Projekt ów wyodręb­niał w ramach filozofii trzy podsta­wowe działy: fizykę - rozumianą jako namysł nad naturą (-> arche) przy­rody i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE

  Całokształt tego, co się zda­rzyło w przeszłości. W szerokim zna­czeniu: cała przeszłość, łącznie z prze­szłością przyrodniczą. W wąskim zna­czeniu: przeszłość społeczeństwa ludzkiego. Termin d. bywa czasami zamiennie używany z terminem —> „historia" (res gestae). D. (historia) stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIELNOŚĆ ETYCZNA

  [1]  W znaczeniu szerszym: doskonałość mo­ralna, -> cnota. Odpowiednik gre­ckiego pojęcia —> arete (łac. virtus). [2] W znaczeniu węższym: męstwo jako szczególny, często wyróżniany rodzaj cnoty.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

  DYLEMAT (gr. dilemma = podwój­na przesłanka) Schemat wnioskowa­nia, w którym trzecią przesłankę — obok dwu innych o postaci zdań warunkowych - stanowi alternatywa. Wyróżnia się cztery główne rodzaje d.: 1) d. konstrukcyjny prosty; 2) d. konstrukcyjny złożony; 3) d. destruk­cyjny prosty; 4) d. destrukcyjny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIKA SPOŁECZNA

  DYNAMIKA SPOŁECZNA Nastę­pujący po —> statyce społecznej dział socjologii Comte'a. Przedmiotem ana­lizy d.s. był drugi zasadniczy (obok porządku) aspekt życia społecznego- postęp, rozumiany jako wzrastają­ca władza człowieka nad środowi­skiem. Wśród podstawowych praw decydujących o wzroście i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIZM

  DYNAMIZM (gr. dynamis - siła, moc) [1] W filozofii przyrody: dok­tryna przeciwna statycznemu ujmo­waniu rzeczywistości, odwołująca się do nieustannych zmian (np. —> wariabilizm). Wg d. immanentnego, dynamiczność jest cechą samej materii (np. —> materializm dialektyczny). Wg d. transcendentnego, przyroda, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt

Do góry