Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

  EKLEKTYZM (gr. eklegein = wy­bierać, eklektos = wybrany) Termin wprowadzony prawdopodobnie przez Potamona z Aleksandrii, który nazwał własną szkołę „wybierającą", czyli eklektyczną (eklektike airesis). E. w filozofii przejawia się w meto­dzie łączenia i uzgadniania różnych elementów (tez, pojęć)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIDOS

  EIDOS (gr. eidos = postać, wygląd, wzór) [1] W —> platonizmie: idealny przedmiot myśli, w szczególności in­tuicji intelektualnej; -» idea. [2] W fenomenologii Husserla: istota cze­goś, czyli ogół konstytutywnych dla danego przedmiotu cech lub właści­wości, ujmowalnych w aktach ideacji lub analizie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOCENTRYZM

  EGOCENTRYZM (łac. ego = ja + centrum = środek) Termin wprowadzony przez Piageta, oznaczający uj­mowanie rzeczywistości wyłącznie z punktu widzenia własnej osoby (własnego „ja"). Poznawanie i oce­nianie wszystkiego w sposób znie­kształcony przez subiektywne odczu­cia. Absolutyzowanie własnego wi­dzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYCZNA METODA

  EJDETYCZNA METODA (gr. eidetikos = idealny, formalny, istotny; methodos = badanie) W fenomeno­logii: zabieg lub proces poznawczy, dokonywany na podłożu naoczności spostrzeżeniowej lub wyobrażeniowej i zmierzający do naocznego uchwy­cenia istoty (idealnej struktury) spo­strzeganego przedmiotu. Polega głów­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

  EGOIZM (łac.  ego = ja) Termin użyty po raz pierwszy w oświece­niowej Encyklopedii (-> encyklo­pedyści). Określenie postawy życiowej, której jedynym motywem jest szeroko rozumiana korzyść własna. Główną cechą tej postawy jest nie­liczenie się z potrzebami, pragnienia­mi i interesami bliźnich oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYKA

  EJDETYKA (gr. eidetikos = ideal­ny, formalny) [1] W —> fenomenologii: wg Husserla i Ingardena - nauka lub dyscyplina filozoficzny analizująca i opisująca istotnościowe aspekty różnych dziedzin przedmiotowych, związki konieczne pomiędzy czystymi jakościami idealnymi oraz wynikające z nich czyste...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

  EGZEMPLARYZM (łac. eiemplaris - wzorczy) Doktryna o platoń­skiej proweniencji, rozpowszechnio­na przez Aureliusza Augustyna, kontynuowana m.in. przez Bonawenturę, wg której wszystkie byty stworzone są „obrazami" bądź „partycypacjami" wzorczych idei boskich, co zapewnia harmonię i porządek w świecie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOTERYCZNA NAUKA

  EGZOTERYCZNA NAUKA (gr. eiisoterikos = zewnętrzny) Nauka (wiedza) przeznaczona dla szerszego ogółu, w przeciwieństwie do ezote­rycznej nauki, dostępnej tylko ścisłe­mu gronu uczniów (słuchaczy) - np. euzoteryzm i -> ezoteryzm doktryny J> pitagoreizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJA

  EGZYSTENCJA (łac. existentia = istnienie) [1] Istnienie jako różne od > istoty (esencji). [2] Istnienie czło­wieka, tj. istnienie właściwe człowiekowi; empiryczne ludzkie bycie. Podstawowa kategoria —> egzystencjalizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGALITARYZM

  EGALITARYZM (fr. egalitaire = dążący do zrównania; egalite = rów­ność) Doktryna społeczno-polityczna, głosząca równość wszystkich członków danej społeczności w aspe­kcie podlegania prawu i korzystania z uprawnień, a niekiedy także postu­lująca zrównanie ich warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt

Do góry