Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  EMERGENTYZM

  EMERGENTYZM (łac. emergere = wynurzać się, wyłaniać) [1] Kierunek filozoficzny, powstały w Anglii na początku XX w., głoszący tezę o nie­ustannym rozwoju świata (ewolucja emergentna), którego źródło tkwi w (bliżej nieokreślonej) mocy zwanej emergencją. Pojęcie emergencji wpro­wadził Lewes, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDYŚCI

  [1] Współ­twórcy dzieła Encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rze­miosł, zwanego też Wielką encyklo­pedią, największego literacko-naukowego (kilkadziesiąt tomów) przed­sięwzięcia Oświecenia. Zasadnicza część ukazała się w latach 1751--1772, pozostałe tomy, już tylko pod redakcją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

  EMOCJONALIZM (łac. emotio = wzruszenie, podniecenie, silne przeżycie uczuciowe) Pogląd, którego zwolennicy postulują rozpatrywanie wszelkiej, a przede wszystkim poz­nawczej i wolicjonalnej aktywności człowieka w powiązaniu z jego ży­ciem uczuciowym. Odnośnie do sfery uczuciowej podkreślają z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

  EMOTYWIZM (ang. emotivism; łac. emotus = poruszony) Akognitywistyczne (—> akognitywizm) stanowi­sko w —> metaetyce, zapoczątkowane poglądami Ogdena i Richardsa (The Meaning of Meaning, 1923), ugrun­towane koncepcją Barnesa (A Suggestion about Value, „Analysis" 1934). Za klasycznych przedstawi­cieli e. uchodzą:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTARNE NORMY MO­RALNE

   Zespół —> norm moralnych o zasięgu powszechnym, występu­jący w wielu systemach moralnych. Do e.n.m. zalicza się przede wszy­stkim: zasady nakazujące solidarność ogólnoludzką w przypadku np. kataklizmów; reguły społecznej współ­pracy na rzecz dobra wspólnego, np. obowiązek obrony ojczyzny; reguły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

  EMPATIA (gr. empatheia = cierpie­nie) Termin (ang. empathy, jako tłumaczenie niem. Einfuhlung) za­stosowany po raz pierwszy przez Lippsa (1909) na określenie procesu wczuwania się w stany psychiczne innych osób. Zjawisko pochodne —> sympatii. Cecha osobowości lub interpersonalny proces psychofizjologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY

  ELEMENTY (łac. elementom = sub­stancja pierwotna, żywioł, pierwia­stek) [1] W znaczeniu ogólnym: najprostsze części składające się na jakąś całość. [2] W -» jońskiej filo­zofii przyrody: żywioły; pierwotne tworzywo świata, jak i podstawowe jego składniki. [3] U Arystotelesa: stoicheia (materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEATYZM

  Szkoła w starożytnej greckiej filozofii (VI/V w. p.n.e.), a jednocześnie stanowisko rozwijane przez jej przedstawicieli (Parmenides, Zenon z Elei, Melissos). E. głosił bezwartościowość i doksalność (—> doksa) poznania zmysłowego, opo­wiadając się za poznaniem czysto rozumowym, zgodnie z tezą, iż „tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA

  EKONOMIA (gr. oikos = dom + nomos = prawo; oikonomia = gospo­darowanie, zarządzanie gospodarst­wem) Nauka o gospodarce społecznej zapoczątkowana przez Arystotelesa. Klasyczna definicja e., wywodząca się od Say'a, określa ją jako naukę o pra­wach produkcji, dystrybucji i kon­sumpcji dóbr. E., od chwili swego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

  EKSTENSJONALNOŚĆ (łac. extensio = rozpostarcie, rozszerzenie,zakres) W logice: własność tych wyrażeń złożonych, funktorów lub pewnych języków, których —> denotacja jest wyłącznie funkcją denotacji elementów składowych. Wyrażenie złożone jest ekstensjonalne, jeśli jego denotacja jest uzależniona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt

Do góry