Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ESENCJALIZM

  ESENCJALIZM (łac. essentia = istota, treść) W -> metafizyce: a) tendencja do priorytetowego traktowa­nia —> istoty względem istnienia (—> egzystencja). W opozycji do przed­stawicieli orientacji egzystencjalnej (np. —> tomizmu) zwolennicy esencjalizmu (np. Duns Szkot) uważają, iż rzeczy istnieją nie dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYCZNE PRZEŻYCIE

  Podstawowa kategoria —> estetyki, ozna­czająca całokształt procesów zacho­dzących w ludzkiej świadomości wywołanych obcowaniem z -> dzie­łem sztuki (przedmiotem estetycz­nym). E.p. charakteryzuje się dworna elementami: w pełni angażuje osobo­wość odbiorcy oraz, w czasie swego trwania, jest zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYSTYKA

  ERYSTYKA (gr. eristike; eristikos = kłótliwy, eris = spór, kłótnia, zwada) Sztuka (kunszt) prowadzenia sporów, wywodząca się z —» dialektyki —> eleatyzmu, w klasycznej postaci roz­winięta przez -» sofistykę (np. Gorgiasz z Leontinoj) i w —> megarejskiej szkole, zwanej szkołą erystyczną (np. Eubulides z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOCHE

  EPOCHE (gr. epoche = zatrzyma­nie, powstrzymanie się, powściągli­wość) [1] Termin upowszechniony przez starożytny -» sceptycyzm, oz­naczający powstrzymanie się od uzna­wania i formułowania jakichkolwiek sądów: zarówno twierdzących, jak i przeczących. Miało to zabezpieczyć filozofię przed —» dogmaty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERGONOMIA, ERGONOMIKA

  ERGONOMIA (gr. ergon = praca + nomos - prawo, zasada), ERGONOMIKA Termin wprowadzony przez Jastrzębowskiego (Rys ergonomii, czyli nauki o pracy opartej na prawach poczerpniętych z  nauki przyrody, „Przyroda i Przemysł" 1857, nr 29) na oznaczenie dyscypliny, która, wraz z „anaukonomią" („nauką o potrze­bach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROS

  EROS (gr. Eros) [1] W mitologii greckiej: bóg miłości. [2] Pojęcie często wykorzystywane w myśli filozoficznej, m.in. jako: a) symbol zasady porządkującej świat i łączącej jego elementy (np. w kosmogonii Hezjoda, w filozofii przyrody Empfr doklesa); b) określenie motywu ludzkich działań i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

  ENTELECHIA (gr. entelecheia = działanie, doskonałość) [1] Termin wprowadzony przez Arystotelesa, związany z pojęciem energii, —> for­my i —> substancji. Oznaczał zarówno samo działanie, ruch, aktualizację (czyli urzeczywistnianie jakiegoś no­wego bytu), jak również „kres-cel", tj. stan osiągniętej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTYMEMAT

  ENTYMEMAT (gr. en thymo a w umyśle) —> Wnioskowanie, w któ­rym nie wszystkie przesłanki zostały wyraźnie wyodrębnione lub wypowie­dziane. Pominiętą przesłankę, prze­milczaną np. ze względu na jej oczy­wistość, nazywa się przesłanką en-tymematyczną (domyślną). Wniosko­wania, w których mamy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENWIRONMENTALIZM

  ENWIRONMENTALIZM (ang. enrironment = otoczenie) [1] Ogólna nazwa teorii zakładających, iż kształ­towanie się -> osobowości determinowane jest przede wszystkim wpły­wem środowiska, głównie środowi­ska geograficznego). [2] Stanowisko przeciwstawiające się heredytarianizmowi (teorii dziedziczenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUREIZM

  Zespół koncepcji opracowanych w ramach nurtu, któ­remu początek dała szkoła założona przez Epikura (341-270 p.n.e.) w Ate­nach (306 r. p.n.e.). Rozwijał się on do IV w. n.e. (Apollodor II w. p.n.e.; Lukrecjusz 95-51 p.n.e. - autor poe­matu De rerum natura stanowiącego główne źródło wiedzy o filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt

Do góry