Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  LIBIDO

   

  LIBIDO (łc. - popęd płciowy, żą­dza, rozkosz)

  W psychoanalizie:

  a) U S. Freuda: termin wprowadzony przez niego na oznaczenie energii -^ in­stynktu (4) (seksualnego), przejawiającej się w dążeniu raczej ku życiu niż ku śmier­ci, raczej w kierunku integracji niż dezintegracji. Inaczej: -^eros (3)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGALIZM

   

  LEGALIZM (łc. legalis = ustawowy, pra­wny) ang. legalism

  et. Postawa teoretyczna lub prakty­czna, polegająca na rozpatrywaniu jedy­nie tego, czego wymaga -^ prawo (IC) stanowione, bez brania pod uwagę -^ pra­wa (IB) naturalnego, albo na uwzględ­nieniu prawa naturalnego, ale pominię­ciu wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWADRAT LOGICZNY

   

  KWADRAT LOGICZNY ang. square of opposition

  Graficzny schemat w logice tradycyjnej ukazujący relacje między zdaniami kategorycznymi: ogólnotwierdzącymi (SaP), szczegółowotwierdzącymi (SiP), ogólnoprzeczącymi (SeP) i szczegółowoprzeczącymi (SoP). W relacjach tych wyrażone są tzw. prawa kwadratu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA

   

  KULTURA (łc. cultura = uprawa) ang. culture; fr. culture; nm. Kultur, Bildung

  1. Materialny i duchowy dorobek ludz­kości lub tylko jakiejś społeczności, wy­tworzony w ogólnym rozwoju historycz­nym lub w określonej epoce, stanowiący w danym środowisku środek i zarazem skutek kultury (zob. niżej /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIUM

   

  KRYTERIUM (nłc. <criterium> = spraw­dzian, probierz, sąd o czymś, z gr. kriterion = norma, miara, probierz; trybunał) ang. criterion; fr. criterium, critere; nm. Kriterium, Merkmal

  metod. Zasada określająca sposób, w ja­ki można stwierdzić obecność lub nieobe­cność czegoś, występowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYCYZM

   

  KRYTYCYZM (gr. kritikós = osądzający) ang. criticism (termin wywodzący się z dziedziny estetyki) (3); fr. criticisme; nm. Kritizismus

  Poddawanie twierdzeń, przed ich przy­jęciem, racjonalnej kontroli.

  Stanowisko, według którego krytyka poznania stanowi wstępny warunek wszel­kich dociekań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA

   

  KRYTYKA (gr. [sc. techne] > = sztuka sądzenia, umiejętność myślenia,  kritikos = dzielić, oceniać, osądzać — pojęcie okre­ślające czynność dzielenia i rozróżniania po to, by każdej rzeczy przeznaczyć odpowiednie miejsce) ang. critique, ~ criticism (4); fr. la critique; nm. Kritik

  Ogólnie:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIOLOGIA

   

  KRYTERIOLOGIA (tłum. fr. <criteriologie> z gr. kriterion - miernik, sprawdzian, probierz + logos = słowo, nauka)

  Termin wprowadzony przez D. J. Merciera {Criteriologie generale, 1899) jako neo­logizm i upowszechniony w szczególności w szkole lowańskiej, używany zamiennie z „krytyką poznania" na oznaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJONALIZM

   

  KONSTYTUCJONALIZM <łc. constitutio = urządzenie; uporządkowanie, przezna­czenie; ustrój) ang. constitutionalism; fr. constitutionnalisme; nm. Konstitutionslehre, Konstitutionalismus (termin odnotowywa­ny jako neologizm)

  psych. Pogląd uznający ścisły związek mię­dzy budową ciała a psychiką. Na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJONIZM

   

  KREACJONIZM (łc. creatio = tworzenie) ang. creationism; fr. creationisme; rim. Kreatianismus I Creatianismus (odnotowywany jako neologizm)

  1. Wywodzący się z Biblii pogląd na po­wstanie i zasadę istnienia świata, przeciw­stawny poglądom starożytnych Greków, którzy przyjmowali uformowanie świata z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt

Do góry