Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  LEGALNOŚĆ

   

  LEGALNOŚĆ (łc. legalis = ustawowy, prawny) ang. legality; fr. legalite; nm. Legalitat, Gesetzlichkeit

  Właściwość tego, co jest zgodne z prawem (IC) stanowionym.

  U I. Kanta: w przeciwstawieniu do moralności — zewnętrzna zgodność z pra­wem moralnym, upostaciowanym w -^ imperatywie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTYFIKACJA

   

  KWANTYFIKACJA <łc. quantum = ile + facere = robić) ang. quantification; fr. quantification; nm. Quantifikation, Quantifizierung

  Ujęcie liczbowe czegoś, co zostało ujęte opisowo.

  log. Dołączenie —> kwantyfikatora do jakiegoś zdania.

  Cecha tego, co zostało opatrzone kwantyfikatorem, np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAT

   

  LEMAT (gr. = przesłanka) ang. lemma; fr. lemme; nm. Lemma, Lehnsatz

  metod. Twierdzenie pomocnicze w do­wodzeniu jakiejś tezy doruoślejszej z pun­ktu widzenia rozważanej teorii.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTYFIKATOR

   

  KWANTYFIKATOR quantifico = czy­nię wielkim) ang. quantifier, fr. quantificateur, nm. Quantifikator

  log. Symbol logiczny (operator) mogący poprzedzać -> formułę (b) zdaniową. Do kwantyfikatorów klasycznych należą:

  kwantyfikator ogólny (universal quantifier), zwany też dużym, odczytywany: „dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LĘK

   

  LĘK ang. anxiety; fr. angoisse; nm. Angst

  psych. Zbliżone do strachu, wiążące się ze stanem obawy przykre uczucie, któ­rego przedmiot jest mniej określony niż przedmiot strachu. W behawioryzmie lęk jest traktowany jako —> popęd (1) wtórny, który prowadzi do nabywania reakcji ma­jących...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIETYZM

   

  KWIETYZM (fr. z łc. quietus = spokojny, beztroski, pogodny) ang. quietism; nm. Quietismus

  Doktryna ascetyczno-mistyczna M. de Molinosa, według której prawdziwe zjednocznie z Bogiem wymaga  kontempla­cji (2) mistycznej i powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności. Potępiona przez Innocentego XI...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERALIZM

   

  LIBERALIZM (łc. liberalis = dotyczący wolności) ang. liberalism; fr. liberalisme; nm. Liberalismus

  Ogólna nazwa opartych na indywidu­alistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa doktryn i ideo­logii, według których -^ wolność (2) jest warunkiem nie tylko szczęścia jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWINTESENCJA

   

  KWINTESENCJA = piąty żywioł) gr. aither (1); ang. quintessence; fr. quintessence; nm. Quintessenz

  1. W starogreckiej filozofii przyrody: do­dany do czterech żywiołów Empedoklesa (ogień, woda, powietrze, ziemia) piąty ży­wioł, który w wyobrażeniach starożyt­nych Greków stanowiła prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTYZM

   

  LIBERTYZM (fr. odłc. libertas = wolność)

  Termin użyty przez H. Bergsona na okre­ślenie doktryn, które prócz zasady twór­czości przyjmują zasadę wolności. Do ta­kich właśnie doktryn zaliczał Bergson swoją własną filozofię.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKSYZM

   

  LAKSYZM (łc. laxus = luźny, swobodny) fr. laxisme; nm. Laxismus

  et. Dyspozycja lub postawa przeciw­stawna TO—> tucjoryzmowi, polegająca na odrzucaniu obowiązku dokonania lub niedokonania danego czynu wówczas, gdy pojawia się wątpliwość co do istnienia normy moralnej, pod którą by ten czyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt

Do góry