Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  LOGIKA

   

  LOGIKA (gr. [sc. techne]> = umie­jętność rozumowania) łc. dialectica; nłc. logica, philosophia rationalis; ang. logie; fr. la logique; nm. Logik

  W węższym znaczeniu: syn.-^ logika formalna.

  Zespół dyscyplin obejmujący oprócz logiki formalnej -^ metodologię (2) nauk, logiczną teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA MATEMATYCZNA

   

  LOGIKA MATEMATYCZNA ang. mathematical logie; fr. la logique mathematique; nm. mathematisierteI mathematische Logik

  Współczesne ujęcie -^ logiki formal­nej (b); przymiotnik „matematyczna" sto­suje się ze względu na jej podobieństwo metodologiczne do matematyki (aksjomatyzacja, zapis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA DEONTYCZNA

   

  LOGIKA DEONTYCZNA he logikę [sc. teehne] = umiejętność rozumowania + tó deon = powinność, obowiązek) ang. deontic logie; fr. la logiąue deontique; nm. deontische Logik

  Sformalizowana teoria pojęć występują­cych w określeniach norm prawnych, ety­cznych itp., takich jak „obowiązuje", „jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA MODALNA

   

  LOGIKA MODALNA gr. he logike [sc. techne] = umiejętność rozumowania +łc. mo­dus = miara; sposób) ang. modal logie; fr. la logique des modalites, la logique module; nm. Modalitatenlogik, modale Logik, Modallogik

  Sformalizowana teoria -^ modalności, tj. takich pojęć, jak możliwość i konieczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA DIALEKTYCZNA

   

  LOGIKA DIALEKTYCZNA he logi­kę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + dialektike [sc. techne] = sztuka dyskuto­wania) ang. dialectic logie; fr. la logique dialectique; nm. (spekulativ-)dialektische Logik

  Terminy „logika" i „dialektyka" mają swą wielowiekową historię, w której bądź traktowano je jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna)

   

  LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna) ang. logieal theory of interrogatives

  Jeden z nowszych działów —> logiki (2) zajmujący się —> pytaniami jako odrębnym rodzajem zdań. Wyróżnić w nim można dwa sposoby ujęcia: jeden z nich zakłada klasyczny —> rachunek kwantyfikatorów, drugi — pewne nieklasyczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań)

   

  LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań) (gr. he logikę [sc. techne] = umiejęt­ność rozumowania + episteme = wiedza) ang. epistemic logie; fr. la logique epistemique Sformalizowana teoria niektórych pojęć epistemologicznych, takich jak pojęcie uz­nawania sądów, wiedzenia, przypuszcza­nia itp. Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA WIARY

   

  LOGIKA WIARY (tłum. ang. <grammar of assenb = gramatyka przyświadczenia) fr. la logique de lafoi

  Nazwa poglądu J. H. Newmana (pogląd zwany też „gramatyką wiary" od tytułu dzieła Newmana: A Grammar of Assent /1870/), przyznającego bezpośredniemu subiektywnemu -^ przyświadczeniu wyż­szość nad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA EROTETYCZNA

   

  LOGIKA EROTETYCZNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania - erotetikós = biegły w zadawaniu pytań; - sztuka zadawania py­tań (Arystoteles)) ang. erotetic logie syn.—> Logika pytań.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZBA

   

  LICZBA gr. arithmós; łc. numerus; ang. number; fr. nombre; nm. Zahl, Anzahl

  Liczba naturalna — wynik Uczenia rze­czy; najdawniejsze pojęcie ujmujące liczność przedmiotów (elementów) należących do jakiegoś wydzielonego zbioru (—> moc zbioru) bez względu na to, czym są te przedmioty. -^ Ilość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 138

  praca w formacie txt

Do góry