Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  MECHANICYZM

   

  MECHANICYZM <gr. mediane = przy­rząd) ang. mechanism; fr. mecani(ci)sme; nm. mechanistische Weltanschauung

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boylfa , określający teorię, według której pra­wa mechaniki bądź aksjonraty geometrii i zasady dynamiki wystarczają do wyjaśnienia pewnej określonej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZMY OBRONNE

   

  MECHANIZMY OBRONNE ang. defense mechanisms; fr. mecanismes de defense; nm. Abwehrmechanismen des Ich

  1. psych. Pozostające poza progiem świa­domości, uruchamiane automatycznie me­chanizmy psychiczne, z których korzysta jednostka dla zmniejszenia —> lęku (1), po­wstałego na podłożu wewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYTACJA

   

  MEDYTACJA (łc. <meditatio> = rozmyśla­nie, rozważanie) ang. meditation; fr. meditation; nm. Meditation

  Rozmyślanie, którego przedmiotem są przeważnie ogólne zagadnienia metafizy­czne, etyczne, estetyczne, a także religijne. Te ostatnie w większym lub mniejszym stopniu zbliżać się mogą do przeżyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIALIZM

   

  MATERIALIZM (nłc. materialis = doty­czący materii) ang. materialism; fr. materialisme; nm. Materialismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boyle'a {materialist — „materialista") i G. W. Leibniza; zanim upowszechnił się termin „materializm", używano w tym znaczeniu określenia „epikureizm".

  1. Ogólna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKSYMALIZM

   

  MAKSYMALIZM (nłc. maximalis = naj­większy)

  Postawa przeciwstawna os—> minimalizmowi.

  Pretendowanie do wyjaśniania całej rzeczywistości, zmierzanie do systemowego rozwinięcia wszystkich działów filozofii.

  et. Wysuwanie wielu skrajnych po­stulatów moralnych i stosowanie suro­wych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANICHEIZM

   

  MANICHEIZM (określenie utworzone od obocznej formy łacińskiej imienia Maniego — Manichaeus) ang. manichaeism; fr. manicheisme; nm. Manichaismus, Manichaeismus

  Doktryna gnostyczna Maniego, który starał się połączyć tradycyjny dualizm staro­żytnej religii Zoroastra z chtystianizmem.

  Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATEMATYKA

   

  MATEMATYKA (gr. [sc. episteme]> = wiedza matematyczna, od mathema = nauka, wiedza, poznanie; wiedza matematyczna) łc. mathematica [sc. ars], mathesis; ang. mathematics; fr. la {les) mathematique{s); nm. Mathematik, Grofienlehre

  Dawniej — nauka o liczbach i figu­rach geometrycznych. W starożytnej Gre­cji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIA

   

  MATERIA (łc. od mater = mat­ka; źródło) gr. hyle; łc. materies; ang. matter; fr. matiere; nm. Materie, Stoff

  1. metaf. W tradycji arystotelesowskiej: w przeciwstawieniu do -^ formy (lA) — możnościowy {—> możność) element kon­kretnego bytu, stanowiący podłoże zmian.

  Materia pierwsza {materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROKOSMOS

   

  MAKROKOSMOS (tłum. gr. makros kos­mos = wielki świat) ang. macrocosm; £r. macrocosme; nm. Makrokosmos

  Termin analogiczny do terminu ->mikrokosmos (choć być może od niego wcze­śniejszy) i zarazem przeciwstawny miu: megas, makrós - mikrós; analogia polegała na tym, że już od pierwszych joriskich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJEUTYKA

   

  MAJEUTYKA (gr. <he maieutike [sc. techne]> = sztuka akuszeryjna, położnictwo) ang. maieutics; fr. maieutique; nm. Maieutik, Maeutik

  Ostatnia, pozytywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> me­toda sokratejska /3/).

  Sokrates wierzył w możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt

Do góry