Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  MONADOLOGIA

   

  MONADOLOGIA (gr. monds, -ados = jedność, jednostka -I- logos = słowo, nauka) ang. monadology, monadism; fr. monadologie; nm. Monadologie

  Teoria budowy świata, zgodnie z któ­rą składa się on z elementarnych substan­cji > monad (1).

  Teoria —> monad (2); termin wzięty z tytułu wydanego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL

   

  MODEL (łc. modulus = miara, wzór) ang. model; fr. modele; nm. Modeli

  1. Przedmiot odwzorowujący całość al­bo fragment rzeczywistości już istniejącej (np. model Wszechświata) lub nie istnieją­cej (np. model społeczeństwa w ujęciu uto­pistów), w poszczególnym przypadku — takiej rzeczywistości, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOTEIZM

   

  MONOTEIZM (gr. mónos = jedyny 4- theós = Bóg) nłc. monotheismus; ang. monotheism; fr. monotheisme; run. Monotheismus

  Stanowisko przyjmujące istnienie Boga jedynego (w przeciwstawieniu do —> politeizmu) i odrębnego od świata (w prze­ciwstawieniu do ^panteizmu). Odmia­nami monoteizmu są -^ deizm (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADYZM

   

  MONADYZM fr. monadisme; nm. Monadism{us)

  Ogólna nazwa obejmująca te konce­pcje filozoficzne, w których centralnym pojęciem jest —> monada, jak np. kosmolo­gia G. Bruna, monadologia G. W. Leibniza. Elementy monadyzmu można odnaleźć w filozofii J. F. Herbarta i B. Bolzana; odnowicielami monadyzmu w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZM

   

  MODERNIZM (nłc. modernus = nowo­czesny, współczesny, modny) nłc. modernismus (2); ang. modernism; ix. modernisme; nm. Moderne

  Termin Moderne (w takim znaczeniu, jak podane niżej / 2 /) został wprowadzony pod koniec XIX w. przez austriackiego dramato-pisarza i krytyka teatralnego H. Bahra.

   

  1. Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONERY

   

  MONERY (gr. moneres = prosty, samo­tny) ang. Monera, monerans; fr. moneres; nm. Moneren, niedere Protisten

  biol. Termin wprowadzony przez E. Haeckla na oznaczenie najprostszych, jedno­rodnych i pozbawionych struktury istot organicznych (bryłek białka), powstałych przez bezpośrednie przejście substancji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNEMIZM, MNEME

   

  MNEMIZM ang. mnemism; fr. mnemisme; nm. Mnemismus

  psych. Termin E. Bleulera odnoszący się do koncepcji pamięci zaproponowanej przez R. Semona (-^ mneme, —> engram); jej konsekwencją była lokalizacja pamięci w mó­zgu i potraktowanie psychiki jako funkcji układu nerwowego.

   

  MNEME (gr. mneme =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNIEMANIE

   

  MNIEMANIE gr. dóksa; łc. opinio; ang. opinion; fr. opinion; nm. Meinen, Meinung, Yermeinung

  psych., t. pozn. Przekonanie, że coś jest takie lub inne bądź że istnieje lub nie ist­nieje, nie wykluczające jednak całkowicie, tak jak —> pewność, obawy przed błędem; sąd lub sposób widzenia, który się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOC ZBIORU

   

  MOC ZBIORU ang. power ofa set; fr. puissance d'un ensemble; nm. Mdchtigkeit einer Menge

  mat. Uogólnienie pojęcia liczności —> zbio­ru (1), obejmujące także zbiory nieskoń­czone. Wśród tych ostatnich rozważa się zbiory o mocy równej liczności zbioru liczb naturalnych, zwane przeliczalnymi, zbiory...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTERIUM

   

  MISTERIUM (łc. <mysterium> z gr. <mi-steriom = tajemnica)

  W starożytności pogańskiej: mysteria — ryt sakralny lub uroczystość religijna, w której uczestniczyli jedynie wtajemru-czeni. Misteria orfickie, misteria eleuzyjskie (ku czci Demeter).

  teol. a) Odwieczny, skryty plan Boga dotyczący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt

Do góry