Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  NOMINALIZM

   

  NOMINALIZM (nłc. nominalis = doty­czący imienia, nazwy) ang. nominalism; fr. nominalisme; nm. Nominalismus

  1. Jedno z głównych stanowisk w spo­rze o uniwersalia (-^ powszechniki /1 /), wiązane zazwyczaj ze skrajnym —> empiryzmem (la) i przeciwstawne -> reali­zmowi (3) pojęciowemu, utrzymujące, że nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEROZSTRZYGALNOŚĆ

   

  NIEROZSTRZYGALNOŚĆ ang. undecidability; fr. indecidabilite; nm. Unentscheid-barkeit

  metod. Własność —> systemu dedukcyj­nego polegająca na braku metody, która by pozwoliła stwierdzić, czy dane wyraże­nie należy, czy nie należy do tego systemu.

  vs^> Rozstrzygalność.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGACJA

   

  NEGACJA (łc. = zaprzeczenie) gr. apóphasis; ang. negation, denial (2, 3); fr. negation; nm. Yerneinung, Negation, Negierung

  log. Wyrażenie złożone z jakiegoś zda­nia i symbolu ~ z -> rachunku zdań, o po­staci ~p, gdzie p jest symbolem zmiennym reprezentującym dowolne zdanie (w in­nych notacjach:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEOSTROŚĆ

   

  NIEOSTROŚĆ ang. vagueness; fr. obscurite

  metod. Właściwość nazwy, której zna­czenie nie jest na tyle określone, żeby moż­na było rozstrzygnąć o dowolnym przed­miocie, czy należy on, czy też nie należy do zakresu tej nazwy. Właściwość ta bywa również nazywana niejasnością. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPOZYTYWIZM

   

  NEOPOZYTYWIZM neos = nowy + -^ 'pozytywizm') ang. logical positivism; nm. Neopositwismus

  Francuzi (np. J. Lachelier, C. Le Roy) od­żegnują się od określenia neo-positivisme jako źle w ich odczuciu utworzonego (przed­rostek pochodzenia greckiego poprzedza­jący rdzeń pochodzenia łacińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPODZIELONOŚĆ

   

  NIEPODZIELONOŚĆ gr. = adiairesis; nłc. « indivisibilitas, ~ indiuiduitas; ang. = indivisibility; fr. = indivisibilite; nm. ~ Ungeteilt-heit, ~ Unteilbarkeit

  metaf. W odróżnieniu od niepodzielno­ści — aktualna —> jedność (1) bytu, który nie dzieli się w sobie na byt i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTRALIZM

   

  NEUTRALIZM (łc. neutralis = nijaki, niczyj) ang. neutralism

  metaf. Odmiana -> monizmu, według której rzeczywistość nie ma charakteru ani materialnego, ani duchowego bądź też cielesność i duchowość stanowią dwa równo­rzędne aspekty tego samego bytu (B. Spi­noza). —> Paralelizm (1).

  t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKOZNAWSTWO

   

  NAUKOZNAWSTWO nm. Wissenschaft der Wissenschaften

  Nauka o —> nauce (I) stanowiąca zespół zagadnień z zakresu socjologii nauki, psy­chologii nauki, ekonomiki nauki oraz polityki nauki, z ewentualną podbudową teo­retyczną w postaci historii nauki i -^ filo­zofii nauki. Bliskoznacznikiem terminu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPOZNAWALNOŚĆ

   

  NIEPOZNAWALNOŚĆ nłc. incognosci-bilitas; ang. incognisable, unknowable (= nie­poznawalny); fr. inconnaissable (= niepo­znawalny); nm. unerkennbar (= niepozna­walny)

  t. pozn. Właściwość tego, co nie może być poznane, mimo iż jest rzeczywiste. Niepoznawalność świata lub Boga jest zasadniczą tezą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIC

   

  NIC gr. ouden; łc. nihil; ang. nothing; fr. rien; nm. Nichts

  Bezpośredni rezultat zaprzeczenia (prze­kreślenia) czegokolwiek w akcie intencjo­nalnym; pozytywne określenie negatywne­go wyniku takiego przekreślenia (tj. wyniku przekreślającej funkcji negacji). „Nic" (czyli „coś" przekreślone) nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt

Do góry