Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  NOMOTETYCZNY

   

  NOMOTETYCZNY <gr. nomothetikós = dotyczący prawodawstwa, prawodawczy) ang. nomothetic; fr. nomothetique; nm. nomothetisch

  metod. Określenie wprowadzone przez W. Windelbanda, odnoszące się do nauk, które formułują prawa ogólne, w przeciw­stawieniu do nauk —> idiograficznych, jak np. historia, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZMIENNOŚĆ

   

  NIEZMIENNOŚĆ łc. immutatio; nłc. immutabilitas, incommutabilitas; ang. immutahility; fr. immutabilite, invariabilite; nm. Unveranderlichkeit

  Niezmienność absolutna — atrybut —> absolutu (1), wykluczający jakąkolwiek —> zmianę.

  Niezmienność relatywna — cecha ja­kiegoś przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NONSENS

   

  NONSENS (łc. non = nie + sensus = spo­sób myślenia; zdolność myślenia; znacze­nie) ang. nonsense, meaningless; fr. non­sens; nm. Unsinn, Sinnlos

  log. Wypowiedź pozbawiona —> spój­ności (2) syntaktycznej, a więc będąca cią­giem wyrazów zbudowanym niezgodnie z regułami składni danego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIHILIZM

   

  NIHILIZM (łc. nihil = nic) nłc. nihilismus; ang. nihilism; fr. nihilisme; nm. Nihilismus

  Termin wprowadzony przez F. H. Jacobiego na określenie skrajnego idealizmu teoriopoznawczego.

  metaf. Doktryna, według której nie istnieje żadna rzeczywistość substancjal­na. Niłiilizm metafizyczny łączył z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOGENEZA

   

  NOOGENEZA (fr. <noogenese>, z gr. nous = umysł, rozum + genesis = pochodzenie)

  U P. Teilharda de Chardin: proces kształ­towania się i rozwoju —> noosfery, dokonu­jący się głównie dzięki -^ kompleksyfikacji.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEMAT

   

  NOEMAT (gr. nóema = myśl) ang. noema; fr. noeme; nm. Noema

   

  W terminologii fenomenologicznej: treść myślenia, to, co się myśli, w odróżnieniu od -^ noezy (2), czyli aktu myślenia.

  U E. Husserla (z okresu Idei): przedmio­towy korelat intencji danego aktu świado­mości (noezy), uzyskiwany po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESKOŃCZONOŚĆ

   

  NIESKOŃCZONOŚĆ gr. to dpeiron; łc. infinitas, infinitio; ang. infinity, infinitude; fr. infinite, rinfini; nm. Unendlichkeit

  1. W filozofii starożytnej przedchrześcijańskiej: niedostatek porządku, -^ chaos, którego synonimami są zmienność i wol­ność, a przeciwieństwem nie tylko skończoność, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOLOGIA

   

  NOOLOGIA (gr. nous = umysł, rozum + logos = słowo, nauka) ang. noology; fr. noologie; nm. Noologie

  Termin o rodowodzie XVII-wiecznym, przybierający rozmaite odcienie znacze­niowe, lecz dotyczący zasadniczo, zgod­nie ze swą etymologią, wiedzy o umyśle i jego funkcjach.

  Według Ch. A. Crusiusa: tyle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEZA

   

  NOEZA (gr. = zdolność rozumie­nia, inteligencja; myślenie; pojęcie, idea) ang. noesis; fr. noese; nm. Noesis

  U Platona: poznanie intuicyjne (noe­sis) w przeciwstawieniu do poznania dyskursywnego (didnoia); myśl czysta, którą człowiek poznaje Dobro oraz podległe mu idee.

  W fenomenologii: akt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESPRZECZNOŚĆ

   

  NIESPRZECZNOŚĆ ang. non-contradiction (1, 3), consistency (2); fr. non-contradiction (1,3), consistance (2); nm. Widerspruchs-freiheit (1,3), Vertrdglichkeit (2)

  log. Niezachodzenie stosunku -^ sprze­czności między zdaniami lub sądami.

  metod. Własność —> systemu deduk­cyjnego polegająca na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt

Do góry