Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  NOUS

   

  NOUS = umysł, rozum)

  U Anaksagorasa: rozumna przyczy­na ruchu i jego praw, różna od materialne­go tworzywa kosmosu.

  Najwyższa i najszlachetniejsza część duszy — zdolność intelektualnego postrze­gania i intuicyjnego myślenia (Platon, Arystoteles).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZ

   

  OBRAZ gr. eidolon; łc. species (1), idolum, eidolum (2) (u stoików), simulacrum (2) (Lu­krecjusz); nłc. phantasma (2); ang. species (1), image; ix. espece (częściej w l. mn.: especes) (1), image; nm. Spezies (1), Bild, Abbildung

  1. psych, i pozn. Postać poznawczo-zmysłowa {species sensibilis), pełniąca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMINOSUM

   

  NUMINOSUM (łc. numen, -inis = bó­stwo) ang. the numinous; fr. la numineuse; nm. das Numinose

  W filozofii religii u R. K. L. Otto: taje­mnicza, sakralna siła, oddziałująca na czło­wieka ambiwalentnie, napawająca go prze­rażeniem i lękiem, a jednocześnie pociągają­ca i zniewalająca. Numinosum objawia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSERWACJA

   

  OBSERWACJA <łc. <observatio> (2) = oglą­danie, odpowiednik gr. aisthesis) ang. observation; fr. obsewation; nm. Beobachtung

  metod. Planowe (o ustalonej kolejno­ści), systematyczne (w określonych odstę­pach czasu) i selektywne (wybierające ele­menty ważne) poznawanie jakiegoś frag­mentu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBALALNOŚĆ (EMPIRYCZNA)

   

  OBALALNOŚĆ (EMPIRYCZNA) ang. falsifiahility

  metod. Własność zdania polegająca na tym, że może ono być obalone, czyli sfalsyfikowane {-^ falsyfikacja), przez odwo­łanie się do zdań obserwacyjnych. Używa się również — za an^. falsifiahility — termi­nu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWERSJA

   

  OBWERSJA (łc. <obversio> = obrócenie) ang. obversion; fr. obversion; nm. Obversion

  W logice tradycyjnej — przekształcenie zdania kategorycznego w ten sposób, że twierdzenie zmienia się w przeczenie, a przeczenie — w twierdzenie, przy czym orzeczriik zaopatruje się w negację. Zdania SaP, SeP, SiP, SoP po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOSFERA

   

  NOOSFERA (fr. , z gr. nous = umysł, rozum + sphatra = kulista przestrzeń, niebo) ang. nodsphere; nm. Noosphtire

  Termin wprowadzony przez P. Teilhar­da DE Chardin — na zasadzie analogii do takich terminów, jak „litosfera", „hydro­sfera", „biosfera" itp. — na oznaczenie sfe­ry życia ludzkiego, określanej jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŚMIERTELNOŚĆ

   

  NIEŚMIERTELNOŚĆ gr. athanasia; łc. immortalitas; ang. immortality; ix. immortalite; nm. Unsterblichkeit, Immortalitat

  1. Zaprzeczenie śmiertelności, która oz­nacza podleganie żyjącego bytu cielesne­go śmierci jako faktowi biologicznemu; zaprzeczenie to dotyczy zwykle bytu psy­chofizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMOGENEZA

   

  NOMOGENEZA (gr. nómos = prawo na­turalne + genesis = pochodzenie) ang. nomogenesis

  filoz. przyr. Doktryna, według której przebieg zjawisk i procesów ewolucyjnych dokonuje się nie dzięki przypadkowi i zda­rzeniom losowym, ale jest ściśle zdeter­minowany (przez prawa przyrody).

  biol. Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŚWIADOMOŚĆ

   

  NIEŚWIADOMOŚĆ ang. unconscious; fr. l'inconscient; run. Unbewufite

  1. W psychoanalizie (S. Freud): nie­świadomość jednostkowa {personliche Unbewufite) — najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, niedostępna świadomo­ści, lecz wywierająca silny wpływ na nią i na zachowanie się człowieka; często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt

Do góry