Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ODNIESIENIE

   

  ODNIESIENIE ang. reference; fr. reference; nm. Bedeutung (1), Referenz (2), Bezug

  log. To, co dane wyrażenie oznacza.

  W językoznawstwie: referencja — określenie jednej z dwóch podstawo­wych i uniwersalnych funkcji języka, mia­nowicie funkcji referencyjnej (drugą jest funkcja predykatywna; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNOŚĆ (powszechność)

   

  OGÓLNOŚĆ (powszechność) nłc. generalitas, ~ universalitas; ang. generality; fr. generalite; nm. Allgemeinheit

  1. t. pozn. W przeciwstawieniu do szcze­gółowości, jednostkowości — funkcja ujęć intelektualnych takich jak -^ pojęcie (1) czy -^ idea (IIAb) ogólna (-^ gatunek /I, 2/, urodzaj /I...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWIZM

   

  OBIEKTYWIZM obiectivus = odno­szący się do przedmiotu) nłc. obiectivismus; ang. objectiyism; fr. objectivisme; nm. Objektivismus TO—> Subiektywizm.

  metaf. Doktryna uznająca istnienie rze­czy poza podmiotem i niezależnie od nie­go, przez zwolenników subiektywizmu traktowane jako stan podmiotu (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMA

   

  NORMA (łc. = węgielnica (wy­znaczająca kąt prosty), linia postępowa­nia, prawidło) ang. norm, standard; fr. nor­me; nm. Norm

  1. et. Niekiedy używa się tego terminu na oznaczenie wszelkich zasad moralnych, w tym także —> ocen (lAa), czyli zdań wartościujących. Norma w szerszym zna­czeniu to nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA

   

  OCENA gr. timena; łc. aestimatio, iudicium (2); ang. appreciation, evaluation; fr. appreciation, jugement; nm. Bewertung, Beurteilung, Wertschtzung

  1. Zdanie wartościujące, czyli zdanie, którego treścią jest sąd rozumu orzekają­cego o -^ wartości (1, 2) jakiejś istniejącej rzeczy lub idei (tzn. o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /3 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWNOŚĆ

   

  OBIEKTYWNOŚĆ (nłc. obiectivus = od­noszący się do przedmiotu) nłc. obiectivitas; ang. objectivity; fr. objectivite; nm. Objektivitat

  metaf. Cecha tego, co należy do rze­czywistości pozapodmiotowej i istnieje niezależnie od świadomości; inaczej: przedmiotowość.

  t. pozn. Charakter poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMATYWIZM

   

  NORMATYWIZM normatif= norma­tywny, służący za regułę, z łc. norma = pra­widło) nm. Normativismus

  Zapoczątkowany przez H. Kelsena kie­runek w filozofii prawa, który nawiązując do kantyzmu, w kwestii istnienia -> pra­wa (IB) naturalnego i jego mocy obowią­zującej zajmuje stanowisko -^ pozytywizmu (5)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBJAWIENIE

   

  OBJAWIENIE gr. apokdlypsis; łc. revelatio; ang. revelation; fr. revelation; nm. Offenbarung

  teol. W religii chrześcijańskiej: nadprzy­rodzone, osobowe i zbawcze ujawnianie się Boga człowiekowi w historii, przede wszy­stkim w Jezusie Chrystusie, mające chara­kter wydarzenia oraz dialogu nawiązanego przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOUMEN

   

  NOUMEN (nm. , od gr. nooumena (Platon w odniesieniu do Idei, Timaios, 51 D)) nłc. intelligibile; ang. noume-non; ix. noumene

  Termin I. Kanta, użyty przez niego na określenie -^ rzeczy samej w sobie, czyli tego, czego istnienie poza zjawiskiem umysł domniemywa, lecz czego nie może spo­strzec. vs-^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZEK

   

  OBOWIĄZEK gr. kathekon; łc. officium; ang. duty, obligation; fr. obligation; nm. Pflicht, Yerpflichtung

  et. —> Norma (1) należąca do zespołu norm skodyfikowanych lub tylko przyję­tych zwyczajowo w danym społeczeń­stwie, za stosowanie się do której czło­wiek, a w szczególności członek tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt

Do góry