Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PERFORMATYW

   

  PERFORMATYW <tłum. ang. <performative use>)

  Według teorii języka rozwijanej przez je­den z kierunków —> filozofii analitycznej (c) — wyrażenie (mające najczęściej postać zdania z podmiotem w pierwszej osobie liczby pojedynczej), które przez sam fakt wygłoszenia go powoduje stan rzeczy, o którym mówi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSEITAS

   

  PERSEITAS (nłc. <perseitas> z łc. per se = przez się) ang. perseity; nm. Perseitdt

  Termin J. Dunsa Szkota.

  metaf. Stan tego, co istnieje samo przez się, ale, w odróżnieniu od —> aseitas, nie z sa­mej swojej istoty; zdolność bezpośredniego otrzymania istnienia, właśdwa —> substancji (1), w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEŁNIA

   

  PEŁNIA gr. pleroma; nłc. pleroma, plenitudo, plenitas; ang. plenitude, fullness; fr. plenitude; nm. Fiille, Vollheit

  1. metaf. syn.-^ Doskonałość (1), zwłaszcza doskonałość absolutna lub byt urze­czywistniający całkowicie swój wzór (peł­nia bytu),

  2. estet. Zupdność wyposażenia natury danego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONALIZACJA

   

  PERSONALIZACJA (tłum. fr. <personnalisation>, z nłc. personalis = osobisty) Termin Teilharda de Chardin oznaczający:

  rozwój osoby ludzkiej, który polega na: a) rozwoju indywidualnym, b) zacieś­nianiu i pogłębianiu więzi z innymi ludźmi, c) zachowywaruu i zacieśnianiu jedności z Najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEPCJA

   

  PERCEPCJA (łc. <perceptio> = zbieranie, ujmowanie; poznanie) gr. aisthesis (= per­cepcja zmysłowa); ang. perception; fr. perception; rim. Perzeption, Wahrnehmung

  1. t. pozn. Bezpośrednie i zarazem na­oczne ujęcie poznawcze czegoś.

  Rozróżnia się:

  percepcję zewnętrzną — syn.-^ spostrzeganie (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEPCJONIZM

   

  PERCEPCJONIZM (łc. perceptio = zbiera­nie, ujmowanie; poznanie) ang. perceptionism; fr. perceptionnisme; nm. Perzeptionnismus, Perzeptionalismus

  t. pozn. Stanowisko wyrażające się w tezie, że spostrzeżenie zmysłowe bez­pośrednio kontaktuje podmiot z rzeczy­wistością względem niego zewnętrzną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERFEKCJONIZM (perfekcjoryzm)

   

  PERFEKCJONIZM (perfekcjoryzm) <łc. perfectio = doskonałość) ang. perfedionism; fr. perfectionnisme; nm. Perfektionismus, Perfektiobilismus, Volkommenheits theorie

  et. Odmiana—> eudajmonizmu utożsa­miająca —> szczęście z -^ doskonałością (2) moralną, zwłaszcza indywidualną. Perfekcjonizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERFORMANCJA

   

  PERFORMANCJA (ang. <performance> = dokonanie, osiągnięcie, odegranie (roli), od nłc. performo = przekształcam, kształtu­ję inaczej) fr. performance; nm. Performanz

  Termin zastosowany przez N. Chomsky'ego (1965) na określenie bieżącego uży­cia mowy w konkretnych sytuacjach. Na dokonawczą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASYWIZM

   

  PASYWIZM (nłc. passivus = bierny) ang. passivity; fr. passivite; nm. Passivismus, Passwitłit

  Postawa i zarazem stanowisko teorety­czne wyrażające się w twierdzeniu, że bierność jest bardziej godna zalecenia niż działanie. Na przykład w etyce pasywizm wyraża się w haśle niesprzeciwiarua się złu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAPSYCHOLOGIA

   

  PARAPSYCHOLOGIA (gr. para = obok + ->'psychologia') ang. parapsychology, parapsychics, psychici all research (= poszu­kiwania psychiczne); fr. parapsychologie, metapsychologie, la metapsychologie; run. Para­psychologie, Metapsychik

  Dziedzina badań z pogranicza psychologii, miająca za przedmiot zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry