Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE

   

  POJĘCIE gr. ennoia, idea, logos; łc. notio; nłc. conceptio, conceptus, ratio, idea; ang. concept, conception, notion, idea; fr. concept, notion, idee; run. Begrijf, Idee

  1. psych., t. pozn. W tradycji filozofii kla­sycznej: czysto myślowe —> przedstawie­nie (1) sobie czegoś wraz z jego immanantną -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /4 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODOBIEŃSTWO

   

  PODOBIEŃSTWO gr. homoiosis, homónoia (Arystoteles), analogia; łc. similitudo; ang. similarity, resemblance, likeness; fr. similitude, ressemblance; nm. Ahnlichkeit

  —> Relacja (2) (zwrotna i symetrycz­na) między przedmiotami, które pod pew­nym względem są takie same. Bliskoznaczniki: —> izomorfizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLURALIZM

   

  PLURALIZM (łc. pluralis = mnogi) ang. pluralism; fr. pluralisme; nm. Pluralismus

  Przeciwstawne —> monizmowi stanowi­sko metafizyczne (niekiedy kosmologicz­ne, epistemologiczne), według którego rzeczywistość nie daje się sprowadzić do jakiejś jednej zasady konstytutywnej, jak­kolwiek istniejące w niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNEUMA

   

  PNEUMA (gr. = podmuch, po­wiew, wiatr, powietrze; dech, tchnienie życia, natchnienie boskie; istota duchowa, duch) nłc. pneuma

  U stoików: zespół intelektualnych i du­chowych własności materii lub jej subtelniejsza odmiana.

  U gnostyków: oświecenie umysłu przez Boga. —> Pneumatycy.

  Dusza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANETYZACJA

   

  PLANETYZACJA (tłum. fr. )

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający proces tworzenia się jednej scalo­nej społeczności ogólnoludzkiej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLENIZM

   

  PLENIZM (łc. plenus = pełny)

  Termin utworzony zapewne od nłc. ple­num, oznaczającego m. in. przestrzeń cał­kowicie wypełnioną materią.

  filoz. przyr. Pogląd, według którego we Wszechświecie nie ma —> próżni, zgodnie z tezą: „natura lęka się próżni" {natura horret vacuum). Teza ta, związana z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOTNOŚĆ (BYTOWA)

   

  PIERWOTNOŚĆ (BYTOWA) nm. Seins-grund

  U R. Ingardena: jeden z —> momentów (2) absolutnego i idealnego —^ sposobu ist­nienia (2). Przedmiot pierwotnie istniejący to taki, który jeśli w ogóle istnieje, to tylko dlatego, że z istoty swej nie może nie istnieć, a więc z istoty swej nie może być wy­tworzony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PESYMIZM

   

  PESYMIZM (nłc. = skłon­ność do wynajdywania we wszystkim złych stron, widzenie wszystkiego w czarnych barwach, od łc. pessimus = najgorszy) ang. pessimism; fr. pessimisme; nm. Pessimismus

  Termin wprowadzony przez S. T. Coleridge'a (1795), a następnie, niezależnie od wer­sji angielskiej, przez A...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY MOTOR

   

  PIERWSZY MOTOR gr. to proton kinoun (Arystoteles); nłc. primum movens; ang. prime mover, first mover; fr. premier moteur; rm\. erst Beweger

  filoz. przyr., metaf. syn.-^ Poruszyciel (a) nie­ruchomy. —> Motor (a).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETITIO PRINCIPII

   

  PETITIO PRINCIPII (łc. żądanie początku, punktu wyjścia) gr. to eks arches, to en ar che aitew lub aiteisthai (Arystoteles, Analityki pierwsze, 40 b 30--33); ang. begging the question; fr. petition de principe; nm. Petitio principii

  metod. Błąd polegający na niespełnieniu pewnych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry