Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  POSTAWA

   

  POSTAWA ang. attitude; fr. attitude; nm. Attitude, Haltung, Stellung

  psych., soc. Względnie stałe, wykształ­cone w toku indywidualnego życia i spo­łecznego rozwoju człowieka jego usto­sunkowywanie się do określonego przed­miotu, np. do jakiejś rzeczy, osoby, sytu­acji, idei. Ustosunkowanie to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

   

  POPULACJA (łc. populatio = zaludnie­nie) ang. population; fr. population; nm. Population

  biol. Naturalna realna jednostka by­towania, rozmnażania, adaptacji i ewolu­cji gatunku. Jedna populacja może stano­wić jeden -^ gatunek (3). Populację chara­kteryzuje się przez: zajmowanie określo­nej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘP

   

  POSTĘP gr. prokope; łc. progressio, progressus; ang. progress; fr. progres, progression; nm. Fortschritt

  Proces przemian, w którym dokonuje się przejście obiektów danego rodzaju od form i stanów niższych ku wyższym, do­skonalszym pod określonym względem; także rezultat tego procesu. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORUSZYCIEL (czynnik poruszający)

   

  PORUSZYCIEL (czynnik poruszający) gr. tó kinoun; nłc. movens; ang. mover

  filoz. przyr., metaf. Pojęcie scholastyczne o rodowodzie Arystotelesowskim, ozna­czające zasadę ruchu w jakimkolwiek porządku {syn.^> motor). Może to zatem być:

  poruszyciel nieruchomy {movens non motum), czyli -^ motor (a)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZĄDEK

   

  PORZĄDEK gr. taksis; łc. ordo; nłc. ordinatio; ang. order, fr. ordre; nm. Ordnung

  log. Właściwość zbioru polegająca na tym, że między jego elementami zachodzi -^ relacja (2) porządkująca {ordering relation) (liniowo) albo częściowo porządkująca.

  metaf. —> Jedność (1) w —> wielośd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSIADANIE

   

  POSIADANIE gr. hetsis, echein (1) (Ary­stoteles); łc. habitus (1); ang. state; fr. l'avoir; nm. Sichverhalten, Besitz

  1. metaf Mienie (habitus entitativus) — jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa -^ kategorii (1) bytu, mianowicie -^ przypadłość (1) relacyjna wyróż­niana ze względu na coś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPRAWNOŚĆ

   

  POPRAWNOŚĆ ang. correctness, validity; fr. correction; nm. Korrektheit, Richtigkeit

  metod. Zgodność z regułami, obowiązu­jącymi normami, w szczególności: sen­sowność wyrażeń języka, ich jednoznacz­ność, precyzyjność itd.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPRZEDNIK

   

  POPRZEDNIK gr. prótasis; nłc. antecedens; ang. antecedent; fr. l'antecedent; nm. Antecedent

  log. Pierwszy człon —> implikacji, znaj­dujący się przed -^ następnikiem (1).

  log. Pierwszy człon pary uporządko­wanej (tj. relacji).

  vs^ Następnik.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość)

   

  POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość) (gr. polys = liczny + typos = odbicie, obraz) ang. polytypic (= politypiczny); fr. polytypisme; nm. polytypisch (= politypiczny)

  W filozofii biologii: właściwość pojęć biologicznych odmienna od ich to—> mo-notypiczności; dana klasa indywiduów jest wielotypowa w relacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAR

   

  POMIAR ang. measurement, measure; fr. mesure; nm. Messung, Yermessung

  metod. Czynność polegająca na usta­leniu liczby przyporządkowanej danemu przedmiotowi według pewnej skali danej wielkości.

  metod. Ogół konstrukcji pojęciowych stanowiących podstawę pomiaru w po­wyższym znaczeniu (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 690

  praca w formacie txt

Do góry