Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO

   

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO gr. to eikós, eikotologia; łc. probabilitas; ang. probability; fr. probabilite, vraisemblance; nm. Wahrscheinlichkeit

  1. mat. W najogólniejszym ujęciu, tzw. aksjomatycznym — miara zdarzeń loso­wych (przypadkowych), spełniająca na­stępujące warunki, sformułowane przez A. N...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /5 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKSIS

   

  PRAKSIS (gr. praksis = działanie)

  Termin używany na oznaczenie klasy działań zmierzających do jakiegoś kon­kretnego celu (należących do -> prakty­ki III), w przeciwstawieniu do „teorii", niekiedy do gnósis (= poznania) lub do heksis (habitus). Praksis oznacza przede wszystkim aktywność spontaniczną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAEAMBULA FIDEI

   

  PRAEAMBULA FIDEI to, co poprzedza wiarę, przesłanki wiary)

  teol. Dane rozumowe poprzedzające przyjęcie wiary (chrześcijańskiej), a mające na celu wykazanie wiarygodności Objawienia. Wyróżnia się trzy podstawowe przesłanki wiary: istnienie Boga, możli­wość Objawienia, faktyczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYCYZM

   

  PRAKTYCYZM (tłum. nm. , z gr. praktikós = czynny, rzeczowy)

  Ogólna nazwa przyznawana doktry­nom filozoficznym i religijnym głoszącym niewystarczalność -^ systemów moralnych i w ogóle wszelkiego teoretyzowania w dzie­dzinie moralności oraz konieczność dopeł­nienia teoretycznych wskazań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYCYZM

   

  PRAGMATYCYZM pragmatikós = zdolny do działania) ang. pragmaticism; fr. pragmaticisme

  —> Pragmatyzm (1) Ch. S. Peirce'a w jego własnej terminologii, nazwany tak przez niego (1905) dla odróżnienia od pragmaty­zmu W. Jamesa i innych pragmatystów. W ujędu Peirce'a o kryterium prawdy sta­nowi teoretyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻĄDANIE

   

  POŻĄDANIE gr. dioksis; łc. appetitus, desiderium; nłc. concupiscentia; ang. concupiscence, desire; fr. desir; nm. Begehren

  Termin ten w użyciu filozoficznym nie ma zabarwienia pejoratywnego, tak jak w języku potocznym.

  metaf. Dążenie ku poznanemu -> dobru (2, 3B), bądź to poznawalnemu zmysłowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM BOSKI

   

  POZYTYWIZM BOSKI

  teol. Uznawanie religii objawionej (pozytywnej), w przeciwstawieniu do reli­gii rozumowej głoszonej przez —> racjona­lizm (6).

  et. syn.-^ Teonomizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTULAT

   

  POSTULAT (łc. = żądanie) gr. aitema; ang. postulate; fr. postulat; nm. Postulat

  1. Twierdzenie, które nie musi być oczy­wiste, lecz którego się nie uzasadnia, przyjmowane jako dogodny punkt wyj­ścia czy jako przesłanka jakiejś teorii, jako norma określająca realizację wartości po­znawczych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM PRAWNY

   

  POZYTYWIZM PRAWNY ang. legał positivism; fr. positwisme juridique; nm. Rechts-positivismus

  a) Teoria nie uznająca nadrzędności -^ prawa (IB) naturalnego nad —> prawem (IC) pozytywnym, głosząca natomiast, że pra­wem są jedynie normy postępowania ustanowione i sarikcjonowane przez pań­stwo (J. Austin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

   

  POTRZEBA ang. want, need; fr. besoin; nm. Bedurfnis

  psych. Brak czegoś powodujący zwy­kle aktywność, która zmierza do jego usu­nięcia. Potrzeba w tym znaczeniu spełnia funkcje -^ motywu (I-I).

  psych. Napięcie wywołane w organi­zmie przez brak w powyższym znaczeniu (2); syn.—> popęd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry