Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRAWDZIWOŚĆ

   

  PRAWDZIWOŚĆ łc. yeritas; ang. truth-fulness; fr. verite; nm. Wahrheit

  1. t. pozn. Prawdziwość w sensie logi­cznym — relacjonalna cecha językowych struktur asertywnych (ściśle biorąc cecha taka przysługuje jedynie osądom /!/, zdaniom zaś o tyle, o ile są językowymi odpowiednikami sądów). W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYKA

   

  PRAKTYKA (gr. praktikós = czyrmy, rze­czowy) nłc. practica; ang. practice; fr. la pratique; nm. Praxis, Ausiibung, Ubung

  1. W filozofii marksistowskiej: całościo­wo ujęta w perspektywie społeczno-historycznej działalność człowieka, który prze­kształca otaczającą go rzeczywistość przy­rodniczą i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYCZNY

   

  PRAGMATYCZNY (gr. = zdolny do działania) nłc. pragmaticus; ang. pragmatic, pragmatical; fr. pragmatique; nm. pragmatisch

  Należący do —> pragmatyki lub odno­szący się do niej.

  Odnoszący się do tego, co użyteczne, praktyczne; praktycystyczny (-^ praktycyzm /2/).

  Odnoszący się do ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASUMIENIE

   

  PRASUMIENIE nłc. synteresis (z gr. synteresis - zachowanie, utrzymanie, strzeżenie); ang. synderesis, synteresis; fr. synderese; nm. Synteresis

  et. Wrodzona sprawność (cnota) rozu­mu praktycznego umożliwiająca poznanie pierwszych zasad działania {prima princi­pia practica), zwana również sumie­niem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYKA

   

  PRAGMATYKA (gr. pragmatikós = zdol­ny do działania) ang. pragmatics; fr. la pragmatique; nm. Pragmatik

  Jeden z działów —> semiotyki (obok -^ semantyki 121 i ^ syntaktyki) zajmu­jący się relacjami między językiem a pod­miotami posługującymi się nim w proce­sie porozumiewania się między sobą. Do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA

   

  PRAWDA gr. etetymia; łc. veritas, verum (Ila); ang. truth, true ; fr. nerite, le vrai (Ila); nm. Wahrheit, das Wahre (Ila)

  I. t. pozn. Prawda poznawcza (tzw. prawda logiczna — logical truth). Rozważając pojęcie prawdy z epistemologicznego punktu widzenia, zwykło się rozróżniać dwa zagadnienia: definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /9 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYZM

   

  PRAGMATYZM (gr. pragma, -atos = działanie, czynność; interes, potrzeba) ang. pragmatism; fr. pragmatisme; nm. Pragmatismus

  1. Kierunek powstały pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych (Ch. S. Peirce, W. James), kontynuowany również w Eu­ropie, zwłaszcza w Anglii (m. in. F. C. S. Schiller, który swój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDOMÓWNOŚĆ

   

  PRAWDOMÓWNOŚĆ gr. tó apseudes; nłc. veradtas; ang. veracity, truthfulness, truth-telling; fr. veracite; nm. Wahrheitsliebe, Wahrhaftigkeit

  et. Cnota polegająca na wypowiada­niu zgodnie z wewnętrznym przekona­niem osoby mówiącej posiadanych przez nią wiadomości z wyjątkiem tych, które są objęte...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKSEOLOGIA

   

  PRAKSEOLOGIA praksis = działa­nie -+- logos = słowo, nauka) ang. praxeology, praxiology; fr. praxeologie, praxologie; nm. Praxeologie, Praxologie

  Nauka o sprawnym (tj. racjonalnym i skutecznym) działaniu, którą ujął w ra­my systemu T. Kotarbiński {Traktat o dobrej robocie, 1982); pierwszy jej zarys...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA

   

  PRACA gr. ergasia, to ergon, ho pónos; łc. lahor, opera, -ae, opus; ang. labour, work; fr. trayail; nm. Arbeit

  Świadoma i wolna (choć będąca życio­wą koniecznością) działalność człowieka, połączona z ciągłym wysiłkiem, a mająca na celu tworzenie wartości materialnych lub duchowych. Jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 769

  praca w formacie txt

Do góry