Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PROFANUM

   

  PROFANUM (łc. = to, co nie uświęcone)

   

  Sfera doświadczenia przyrodzonego, świeckości {vs^ sacrum).

  Podstawowy termin w filozofii religii (R. K. L. Otto).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG

   

  PRÓG ang. threshold; fr. seuil; nm. Schwelle

  psych. Pojęcie z zakresu psychofizyki: wyznaczone statystycznie minimalne na­tężenie bodźca zdolnego do wywołania określonej reakcji organizmu (próg abso­lutny /absolute Schwelle/, czyli próg wrażli­wości, zwany też progiem pobudliwości bądź progiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKCJA

   

  PROJEKCJA (łc. proiectw = rzucanie przed siebie) ang. projection; fr. projection; nm. Projektion

  psych. Mechanizm obronny oparty na represji (—> wyparcie), polegający na przy­pisywaniu innym własnych nie akcep­towanych przez siebie cech, postaw lub motywów.

  t. pozn. Jeden z etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI

   

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI ang. threshold of consciousness; fr. seuil de la conscience; nm. Schwelle des Bewufitseins, Bewufitseinsschwelle

  W psychoanalizie: granica między zja­wiskami aktualnie uświadamianymi sobie przez podmiot i zjawiskami (procesami) psychicznymi nie uświadamianymi. Gra­nica ta dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMETEIZM

   

  PROMETEIZM (od imienia mitycznego bohatera greckiego, Prometeusza, który nauczył ludzi umiejętnego używania og­nia, sztuk i rzemiosł) fr. prometheisme

  Twórcza, dynamiczna postawa człowie­ka wobec zastanej rzeczywistości i samego siebie, mobilizująca go do opanowywarua i przekształcania świata; także...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEM

   

  PROBLEM (gr. = to, co się ma przed sobą, przeszkoda, pytanie) łc. quaestio; ang. problem; fr. probleme; nm. Problem

  Zagadnienie teoretyczne, tj. pytanie typu: „jaki jest stan rzeczy?", lub praktycz­ne, tj. pytanie typu: „jak postępować, żeby osiągnąć zamierzony stan rzeczy?". Roz­wiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWIDŁOWOŚĆ

   

  PRAWIDŁOWOŚĆ łc. consecjuentia; ang. regularity; fr. regularite; nm. Regelmdfiigkeit, Gesetzmdfiigkeit

  Stale powtarzające się współzależności cech i zdarzeń, które występują w rzeczy­wistości, wyrażane bądź ilościowo, bądź jakościowo przez prawa, reguły. Zgod­ność twierdzeń uznawanych za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBABILIZM

   

  PROBABILIZM (łc. probabilis = prawdo­podobny) ang. probabilism; fr. probabilisme; run. Probabilismus

  1. t. pozn. Doktryna kwestionująca war­tość poznania, odbiegająca jednak zarówno od skrajnego -^ sceptycyzmu (1), jak i od teoriopoznawczego ^ dogmatyzmu (2). Według probabilizmu teoriopoznawczego umysł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREEGZYSTENCJA

   

  PREEGZYSTENCJA <łc. prae- = wprzód + nłc. existentia = istnienie) ang. preexistence; fr. preexistence; nm. Praexistenz

  Istnienie kogoś lub czegoś poprzedzają­ce jego obecne istnienie, a konkretniej — istnienie duszy człowieka przed zaistnie­niem jego ciała. Preegzystencja może doty­czyć albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO

   

  PRAWO gr. nómos, arche (2); łc. lex (= pra­wo przedmiotowe, treść prawa), ius (= pra­wo podmiotowe), principium (2); ang. law, right, principle (2, 4); fr. loi, le droit, principe (2, 4); nm. Gesetz, Recht, Grund (2), Prinzip (2), Grundsatz (4)

  1. Rozumne ustalenie obowiązującego po­rządku. W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt

Do góry