Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRZEKONANIE

   

  PRZEKONANIE gr. to pepeisthai; nłc. convictio; ang. conviction, belief; fr. conviction; nm. Uberzeugung, Uberfuhrung, Gesinnung

  psych. Stan umysłu u kogoś, kto właśnie uważa, że coś jest prawdziwe lub słuszne.

  metod. To, o czego prawdziwości lub słuszności podmiot żywi —> przekonanie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓŻNIA

   

  PRÓŻNIA gr. to kenón; łc. vacuum, vacuitas; ang. vacuity, vacuum, the void; fr, la vide; nm. Leere

  filoz. przyr. Pusta przestrzeń, pozbawio­na jakiejkolwiek materii, puste miejsce, które mogłoby zawierać materię, ale jej nie zawiera. Koncepcję próżni jako absolutnej pustki rozwijał m. in. Epikur...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPORCJONALNOŚĆ

   

  PROPORCJONALNOŚĆ = właściwy stosunek, współmierność; harmonia, symetria) ang. proportionality; fr. proportionalite; nm. Proportionalitat

  Współmierność, wzajemna odpowiedniość, wzajemne ustosunkowanie części jakiejś całości.

  estet. Proporcjonalność właściwa — syn.—> harmonia (2);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYNCYPIALIZM

   

  PRYNCYPIALIZM (nłc. principialis = po­czątkowy, od łc. principalis = naczelny)

  et. Postawa, w której motywacja zacho­wań sprowadza się w każdym przypadku do wierności raz przyjętej zasadzie postę­powania. Pryncypializm moralny jest po­stawą kogoś, kto działa nie ze względu na zamierzone skutki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTOTA

   

  PROSTOTA gr. haplótes, to aperisson; łc. simplidtas; ang. simplicity; fr. simplicite; nm. Einfachheit

  metaf. Niezłożoność absolutna (Bóg) lub względna, wolna od różnorodnycłi elementów (np. monada u G. W. Leibniza), odlaywana w wyniku analizy (np. u R. Descartes'a natury proste jako przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYCZNY

   

  PROBLEMATYCZNY = niepewny, odnoszący się do pytań) ang. problematic (1), problematical (2); fr. problematique; nm. problematisch

  1. log. Możliwościowy, tzn. dotyczący tego, co możliwe, a więc tego, co może być prawdziwe, a czego zaprzeczenie nie musi być fałszywe. Epistemologicznymi poję­ciami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYWACJA

   

  PRYWACJA (łc, = pozbawienie (czegoś)) gr. steresis; ang. deprivation (1), privation; fr. privation; nm. Beraubung (1), Privation (2)

  I. U Arystotelesa: ste­resis w przeciwstawieniu do heicsis (= posiadanie, stan posiadania) — brak określo­nej cechy w jakimś podmiocie zmian, przy czym brak ten może być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTENCJA

   

  PROTENCJA (łc. protenus = przed sobą, naprzód, zaraz, natychmiast) fr. protention; nm. Protention

  W fenomenologii: moment aktu (stanu) świadomości będący otwarciem się na ciąg dalszy przeżywanego aktu, niejako ocze­kiwanie kontynuacji strumienia świado­mości, ^s—> Retencja.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES

   

  PROCES (łc. processus = postępowanie naprzód) ang. process; fr. processus; nm. Prozess, Verlauf

  Ukierunkowany ciąg zdarzeń następują­cych po sobie w czasie, tworzących naturalną lub myślową całość; zdarzenia te są powiąza­ne wzajemnymi zależnościanni przyczynowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTOTETYKA

   

  PROTOTETYKA (gr. prótos = pierwszy -I- thetikós = zdolny do ustalania) ang. protothetics

  log. Jedna z trzech teorii logicznych S. Le­śniewskiego (obok -^ ontologii /7/ i -> mereologii); prototetyka obejmuje —> rachu­nek zdań, rachunek zdań z kwantyfikatorami oraz nadbudowaną nad tymi rachunkami teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt

Do góry