Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRZYGODNOŚĆ

   

  PRZYGODNOŚĆ nłc. contingentia; ang. contingency; fr. contingence; nm. Kontingenz Niekiedy błędnie utożsamiana z —> przy­padkowością.

  metaf. Niekonieczność istnienia cze­goś, co nie zawiera racji swego istnienia, brak —> konieczności (lAb) ontycznej wy­nikający z faktu złożoności bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADŁOŚĆ

   

  PRZYPADŁOŚĆ (akcydens) gr. symbebekós; nłc. accidens; ang. accident; fr. accident; rmv. Akzidens, unwesentliches Merkmal

  (2)

  1. metaf. Przypadłość realna (kategorialna, predykamentalna) — właściwość -> substancji (1), a więc to, co przy zacho­waniu tożsamości danego bytu jest w nim zmienne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADKOWOŚĆ

   

  PRZYPADKOWOŚĆ gr. automatismós; ang. randomness; fr. lefortuit;  

  Przypadkowości nie należy utożsamiać z —> przygodnością.

  metaf. Ontyczna niekonieczność cze­goś, co pojawia się w wyniku zakłócenia —> przyczyny (IC) głównej przez przyczy­ny dodatkowe (przypadłościowe). W prze­ciwieństwie do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZNACZENIE

   

  PRZEZNACZENIE (predestynacja) gr. Motra, heimarmene [sc. aisa], he pepromene [sc. aisa]; łc. fatum; nłc. praedestinatio; ang. destination, predestination, destiny; fr. destination, predestination; nm. Bestimmung, Predestination

  Ogół zdarzeń niezależnych od woli człowieka, jakie się dokonują w toku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADEK

   

  PRZYPADEK gr. tyche, to autómaton, symbebekós; łc. casus, fortuitus; nłc. accidens; ang. chance; fr. hasard; nm. Zufall

  W kulturze hellenistycznej tyche może być pojmowana jako siła boska, a ściślej — jako siła boska nie dająca się zrozumieć; tyche lub tó autómaton to tylko jeden aspekt tej siły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŻYCIE

   

  PRZEŻYCIE ang. experience; fr. experience vecue; nm. Erlebnis

  psych. Doznawanie przez podmiot wrażeń w zetknięciu się ze światem zew­nętrznym, z tym, że w określeniu „prze­życie" akcent znaczeniowy pada na —> do­świadczenie (1) wewnętrzne treściowo zna­czące, odczuwane jako wzbogacenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJEMNOŚĆ

   

  PRZYJEMNOŚĆ gr. hedone; łc. voluptas, deliciae (= przyjemności zmysłowe); ang. pleasure; fr. plaisir; nm. Lust, Vergniigen

  Termin określający, podobnie jak „zado­wolenie", jak „ból" czy „cierpienie", jeden z podstawowych stanów sfery zmysłowo-emocjonalnej; pomimo istnienia wielu je­go definicji często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT

   

  PRZEDMIOT gr. antikeimenon, aisthetón; nłc. obiectum; ang. object; fr. objet; nm. Objekt, Gegenstandt

  Cokolwiek, np. jakiś byt realny, ale też np. byt możliwy lub intencjonalny (w fenomenologii przyjmuje się niekiedy przedmioty nie istniejące i wówczas nie każdy przedmiot jest bytem).

  t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKSZTAŁCANIE

   

  PRZEKSZTAŁCANIE nłc. transformatio; ang. transformation; fr. transformation; nm. Transformation

  log. Zmiana jakiegoś wyrażenia w inne wyrażenie przez zastosowanie reguł de­dukcyjnych, takich jak —> odrywanie (2), -^ podstawianie, -^ zastępowanie (1) itp.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAWIENIE

   

  PRZEDSTAWIENIE gr. hapeikasia, phantasia; łc. repraesentatio; nłc. praesentatio; ang. presentation, representation; fr. presentation, representation; nm. Vorstellung, Prasentation, Reprasentation

  psych, t. pozn. Wszelki akt poznania zmy­słowego lub pojęciowego sprawiający, iż jakiś przedmiot staje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt

Do góry