Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  RELIGIJNOŚĆ

   

  RELIGIJNOŚĆ nłc. religiositas; ang. religiousness; fr. religiosite; nm. Religiositat

  Cnota moralna związana ze —> sprawie­dliwością (1), polegająca na okazywaniu -^ Bogu należnej Mu czci poprzez kult we­wnętrzny (adoracja, ufność, miłość, nie­kiedy bojaźń i lęk), a także poprzez zor­ganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRESJA

   

  REPRESJA (nłc. repressio = odepchnięcie, stłumienie) ang. repression; fr. repression (1), refoulement (2); nm. Unterdrackung (1), Verdrangung (2)

  psych. W piśmiermictwie francuskim termin repression może oznaczać świado­me i dobrowolne odrzucenie danej moty­wacji {syn.^ tłumienie), w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPREZENTOWANIE

   

  REPREZENTOWANIE <łc. = przedstawienie, obraz, idea) ang. representation; fr. representation; nm. Reprusentation, Vertretung, Vorstellung

  1. psych., t. pozn. Czynność przedstawia­nia sobie czegoś, tzn. sprawianie, że jakiś przedmiot staje się dany świadomości pod­miotu; czynność ta obejniuje akty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELATYWIZM

   

  RELATYWIZM (nłc. relativus = względ­ny) ang. relativism; fr. relativisme; nm. Relativismus, Relationalismus

  t. pozn. Przeciwstawny -^ absoluty­zmowi (1) epistemologicznemu pogląd, według którego wartość ludzkiego pozna­nia jest względna i subiektywna — bądź dlatego, że nie może ono osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJA

   

  RELACJA (stosunek) (łc. <relatio> = sto­sunek) gr. tó pros ti; ang. relation; fr. relation; nm. Relation, Beziehung

  1. metaf. Jakiekolwiek przyporządko­wanie czegoś czemuś, rozumiane bądź ja­ko czynność odniesienia, bądź jako sposób bytowania pomiędzy kresami odniesienia. W przyporządkowaniu takim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /6 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJONALNOŚĆ (relacyjność)

   

  RELACJONALNOŚĆ (relacyjność) <łc. relatio = stosunek) ang. relationality

  W filozofii biologii: związana z podej­ściem całościowym właściwość pojęć biolo­gicznych polegająca na tym, że konstruując te pojęcia i dokonując opisu struktury lub pro­cesów życiowych bardziej elementarnych odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELATYW

   

  RELATYW (nłc. relativus = odnoszący się do czegoś, warunkowy, względny) gr. tó pros ti; ang. the relative; fr. le relatifi nm. der Relativ, der Beziiglich (2)

  Termin zależny od innego terminu, który jest jego odrotaym znaczeniowo od­powiednikiem, a bez którego to, czego ten termin dotyczy, byłoby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁA

  REGUŁA (łc. reguła = pręt, sznur pomia­rowy, prawidło) ang. rule; fr. regle; nm. Kegel

  metod. Przepis poprawnego postępo­wania, roztimowania itp., np. reguły wnio­skowania (rules of inference), reguły skład­ni, reguły decyzji. Reguły nazywa się rów­nież -^ dyrektywami.

  pot. Twierdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REIFIKACJA

   

  REIFIKACJA (łc. res, rei = rzecz + facio = czynię) ang. reification; fr. reification; nm. Verdinglichung

  metod. Błąd polegający na uznawaniu jakiegoś bytu myślnego za rzecz. Reifikacja, nosząca w niektórych kontekstach tak­że miano -> hipostazy (3) lub -^ hipostazowania, zaliczana jest do błędów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REINKARNACJA

   

  REINKARNACJA (nłc. = ponowne wcielenie) ang. reincarnation; fr. reincarnation; nm. Reinkarnation, Wiederein-korperung

  Wcielenie się duszy po śmierci człowie­ka w inne ciało ludzkie. Reinkarnacja oz­nacza wędrówkę duszy w obrębie jednego gatunku, w odróżnieniu od -^ transmigracji i —> metempsychozy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry