Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ROZCIĄGŁOŚĆ

   

  ROZCIĄGŁOŚĆ gr. megethos; nłc. extensio; ang. extension; fr. extension, l'etendue; nm. Ausdehnung

  filoz. przyr. Cecha rzeczy, których części są umieszczone w przestrzeni jedne na zewnątrz drugich; fragment przestrzeni zajmowany przez jakąś rzecz, wymiary tej rzeczy. Korelatywnym pojęciem odnoszonym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESIDUUM

   

  RESIDUUM (łc. residuum = reszta, pozo­stałość) ang. residue; ix. residu; nm. Residu­um

  W psychosocjologii V. Pareta: residua (dosłownie: osad psychiczny) — utrwalo­ne w psychice wyobrażenia i towarzyszą­ce im przekonania o podłożu uczucio­wym, które przejawiają się często jako ir­racjonalne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZŁĄCZNOŚĆ

   

  ROZŁĄCZNOŚĆ nłc. exclusio; ang. exclusion, disjoint; fr. exclusion; nm. Ausschliefiung

  log. Stosunek między zbiorami, zwany też wykluczaniem się, polegający na tym, że dane zbiory rue mają elemen­tów wspólnych.

  Rozłączność podziału to właściwość po­prawnego -^ podziału logicznego (obok...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETENCJA

   

  RETENCJA (łc. retentio = zatrzymanie, powstrzymanie) ang. retention; fr. retention; nm. Retention

  W fenomenologii: moment aktu (stanu) świadomości będący jak gdyby zatrzyma­niem w obrębie aktualnego przeżycia te­go, co mija lub właśnie odeszło w prze­szłość; pozostawanie w aktualnie zacho­dzącej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMAITOŚĆ (różnorodność)

   

  ROZMAITOŚĆ (różnorodność) gr. heterótes; łc. diversitas; ang. varieły; fr. awersite; nm. Verschiedenartigkeit, Mannigfaltigkeit

  W logice tradycyjnej: nietożsamość —> ro­dzajów, negacja tożsamości między rodza­jami. Rozmaitość dotyczy rodzajów, tak jak próżnica gatunkowa — gatunków, a -»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROSPEKCJA

   

  RETROSPEKCJA = rzut oka wstecz, w przeszłość) ang. retrospection; fr. retrospection; nm. Ruckhlick

  t. pozn. Odmiana —> introspekcji (1) po­legająca na obserwowaniu przez podmiot swoich własnych minionych przeżyć, od­twarzanych aktualnie w polu świadomości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA NAUKOWA

   

  REWOLUCJA NAUKOWA revolutio = obrót, przewrót) ang. scientific revolution; fr. revolution scientifique; nm. Revolution der Wissenschaft, wissenschaftliche Revolution

  Istotna zmiana w rozwoju jakiejś nauki polegająca na tym, że nie tylko dawną teo­rię zastępuje się nową, ale wraz z nią ule­gają zmianie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJ

   

  RODZAJ gr. genos; łc. genus; ang. genus, kind; ix. genre; nm. Gattung

  metaf. Idea ogólna dotycząca, podob­nie jak korelatywny —^.gatunek (1), istotowych struktur bytowych, lecz w odróżnie­niu od niego ujmująca w konkretnych rze­czach cechy bardziej potencjalne, wspólne kilku gatunkom.

  W logice...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELEWANCJA

   

  RELEWANCJA (ang. relevant = stosow­ny, będący na miejscu, trafny, od nłc. relevans, -antis = ustawiający, naprostowujący) ang. relevancy; fr. pertinence; nm. Relevanz

  W językoznawstwie strukturalnym — jedna z podstawowych zasad, polegająca na uwzględnianiu w opisie systemu języ­kowego elementów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELIGIA

   

  RELIGIA <łc. bojaźń, cześć) ang. religion; fr. religion; nm. Religion

  Dziedzina swoistego poznania (oparte­go najczęściej na -> wierze /2/ lub do­świadczeniu osobistym) i działania ludzkiego, skierowanych ku mniej lub bardziej określonemu Bytowi absolutnemu, zwy­kle transcendentnemu (—> Bóg). Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 844

  praca w formacie txt

Do góry