Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Styl kierowania

  Jest to charakterystyczny, powtarzający się w dłuższych okresach, sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych w celu skłonienia ich do określonego zachowania. Styl kierowania to stosunek kierujący - podwładny. Nawiązując do ustaleń M. Webera i wykorzystując jego typologię władzy, można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /2 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła władzy, rodzaje władzy

  Władza nagradzana (jedna osoba może nagrodzić drugą za wykonanie zadania);

  Władza wymuszona (możliwość karania za niespełnienie decyzji);

  Władza z mocy prawa (wynikająca z przepisów prawa);

  Władza ekspercka (wynikająca z wiedzy);

  Władza odniesienia (prestiż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasięg i rozpiętość kierowania

  Zasięg kierowania to ogół bezpośrednich i pośrednich podwładnych podporządkowanych danemu kierownikowi. Ani formalny, ani potencjalny, ani rzeczywisty zasięg kierowania nie jest niczym ograniczony.

  Rozpiętość kierowania to liczba podwładnych bezpośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczeble zarządzania

  Kierownicy pierwszej linii - nadzorują jedynie wykonawców (np. brygadzista).

  Kierownicy średniego szczebla - równoważą wymagania przełożonych z możliwościami podwładnych (np. kierownicy zakładu).

  Kierownicy najwyższego szczebla - odpowiadają za całość zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kierownika

  Praca z ludźmi i przez ludzi - z każdym, kto może się przyczynić do osiągnięcia celów organizacji.

  Zapewnienie dobrej komunikacji w organizacji - kontakty z innymi kierownikami.

  Dopilnowanie, by zadania były skutecznie wykonywane - ponoszenie odpowiedzialności, podejmowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne role kierownicze

  pierwsza rola polega na uczeniu podwładnych sposobu wypełniania obowiązków, określonego zachowania, na wskazywaniu ważności dyscypliny i organizacji (porządku). Przełożony jako nauczyciel, ponosi odpowiedzialność za pełne przygotowanie swoich podwładnych do pracy,

  rola doradcy - polega...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kadry kierowniczej

  1) kierowanie strategią:

  tworzenie planów strategicznych

  tworzenie planów taktycznych

  tworzenie planów działania

  2) kierowanie ludźmi

  polityka kadrowa

  dobór kadr

  kształcenie

  motywowanie:

  dobór zespołów

  tworzenie systemu wynagrodzeń

  tworzenie warunków pracy

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie jako proces

  To zespół działań, którego celem jest uzyskanie stanu instytucji, w którym jej członkowie będą wspólnie działać w sposób zapewniający sprawną realizację celów instytucji. Istnieją dwa aspekty procesu:

  dzielenie organizacji na części (podsystemy), odpowiednio do postawionych celów i planów ich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja organizowania

  Polega na wykonywaniu czynności mających na celu powiązanie różnorodnych działań członków organizacji w pewne bardziej lub mniej trwałe zespoły działań. Realizacja tej funkcji następuje przez tworzenie struktur organizacyjnych określających działania zespołowe, podział pracy zarówno w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - ORGANIZOWANIE

  określenie zbioru zadań prowadzących do realizacji celów

  przydział środków niezbędnych do wykonania zadań

  określenie harmonogramu organizacji zadań

  grupowanie zadań i pracowników w zespoły (komórki organizacyjne)

  tworzenie struktur organizacyjnych

  sprecyzowanie reguł...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt

Do góry