Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Motywacja w koncepcjach X,Y McGregora:

  • teoria X - system motywacyjny pracownika opierający się na wydawaniu poleceń i egzekwowaniu pożądanych zachowań poprzez groźbę kary, leniwa, nieskłonna do odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy organizacji natura pracownika,

  • teoria Y - pozytywne oddziaływanie mające na celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywowanie w ujęciu czynnościowym i rezultatowym

  W ujęciu czynnościowym - jako określone działanie na ludzi w celu spowodowania ich określonych zachowań

  W ujęciu rezultatowym - to chęć zachowania w określony sposób. Jako rezultat procesu motywowania zachowanie to powinno polegać na:

  czynnym działaniu pożądanym przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja motywowania

  Polega na wywoływaniu u podwładnych właściwego stosunku do powierzonych im zadań. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, którego celem jest zachęcanie pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji. Problematyka motywacji jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - MOTYWOWANIE (PRZEWODZENIE)

  określenie polityki kadrowej

  określenie systemu ocen efektów pracy

  określenie zasad motywowania

  określenie narzędzi motywowania

  określenia zasad szkolenia i doskonalenia kadr

  tworzenie warunków pracy stymulujących efektywność działań

  tworzenie zasad motywacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja scentralizowana

  Zdecydowana większość uprawnień decyzyjnych skupiona jest na szczycie hierarchii, w skrajnym przypadku w rękach jednej osoby.

  Praktyka pokazuje jednak niechęć kierowników do delegowania uprawnień. Oto pięć podstawowych przyczyn:

  Błędne przekonanie typu: „Ja zrobię to lepiej";

  Brak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegacja władzy

  Jest to proces, w wyniku, którego kierownik powierza innym część swych obowiązków i uprawnień (w literaturze często przyjmuje się, że delegacja to takie przekazanie odpowiedzialności i uprawnień, które ma charakter jedynie czasowy, zazwyczaj dotyczy określonego zadania; jest to przekazanie uprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery fazy stosunków między kierownikiem a podwładnymi

  Znaczna orientacja na zadania, zapoznanie podwładnych z przepisami i regułami (nie można ich jeszcze uważać za kolegów).

  Większa orientacja na stosunki z pracownikami, jednak nadal duża również na zadania -pracownicy nie chcą jeszcze przejmować pełnej odpowiedzialności.

  Zrezygnowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na skuteczność przywództwa

  Osobowość, doświadczenia i oczekiwania przywódcy - kierownicy wybierają styl, w którym czują się najwygodniej.

  Oczekiwania i zachowania przełożonych - częste kopiowanie stylu przywództwa wyższych hierarchią kierowników przez kierowników niższego szczebla.

  Cechy, oczekiwania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa style przywództwa

  Zorientowany na zadania - ścisła kontrola podwładnych, by wywiązali się z zadań, kierownicy zwracający większą uwagę na dyscyplinę i wydajność podwładnych,

  Zorientowany na podwładnych - motywacja podwładnych zamiast ścisłej kontroli nad nimi, kierownicy interesują się człowiekiem i jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo kierownicze

  To proces kierowania i wpływania na związaną z zadaniami działalność członków grupy. Przywództwo wiąże się z innymi ludźmi, nierównym podziałem władzy, wpływaniem na podwładnych. Źródła władzy kierownika to władza nagradzania, wymuszania, władza z mocy prawa, z odniesienia i władza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt

Do góry