Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością

  Tego rodzaju spółki powstają na mocy prawa handlowego. W przeciwieństwie do omawianych powyżej spółek osobowych (zależnych od istnienia osób - właścicieli) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są spółkami kapitałowymi (ich działalność warunkuje wniesiony kapitał).

  O własności tych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowo - akcyjna

  Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

  Kapitał zakładowy spółki...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego wymagaja uchwała walnego zgromadzenia

  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania kompłementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,

  udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

  udzielenie członkom rady...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowa

  Jest spółką osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

  ■ Umowa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

  Jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (jednego lub więcej). Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów:

  adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jawna

  Jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

  Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka publiczna

  Spółka w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /79

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jednoosobowa

  Spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi

  1. Osobowość prawna

  Spółki KAPITAŁOWE mają osobowość prawną, mają kapitał. Spółki OSOBOWE nie mają osobowości prawnej, mają ułomną osobowość prawną.

  2. Podatek W spółkach KAPITAŁOWYCH dochód opodatkowany jest dwa razy:

  - całość opodatkowana jest CITem

  - część skonsumowana, dywidendy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt

Do góry