Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Premia za ryzyko

  Różnica między oczekiwana stopą zwrotu waloru obarczonego ryzykiem i mniej ryzykownego.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody obliczania kosztu kapitału własnego

  - model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kworum

  Charakterystyka

  Kworum (z łac. Quorum) praesentia sufficit - których obecność jest wystarczająca - minimalna liczba członków zgromadzenia (m.in. parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji. Kworum potrzebne do podjęcia stosownej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie kapitału

  Polega natomiast na tworzeniu:

  1. Długookresowych rezerw. Finansowanie z rezerw przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie odpowiednich scentralizowanych zasobów pieniężnych w ściśle określonych celach. Często owe rezerwy wykorzystuje się w przypadku zdarzeń losowych lub niezaplanowanych tj. powodzie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje kapitału

  * poznawczo - informacyjną (poziom, źródła pochodzenia, struktura finansowania),

  * dochodowo - motywacyjną (dochód dla właścicieli firmy i pracowników),

  * planistyczno - rozliczeniową (wywiązywanie się ze zobowiązań, kwantyfikacja

  ryzyka, cel firmy), •/ kontrolną (efektywność działania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /5 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl kapitału obrotowego

  Okres jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych dzięki zastosowaniu tych czynników. Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

  Długością...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał w przedsiębiorstwie

  Kapitał - całokształt zaangażowanych w przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów.

  Ruch okrężny kapitału to przekształcenie środków z jednej formy w inną oraz przechodzenie przez stadia produkcji i obrotu. Wyraża rzeczywiste procesy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym

  Układ kalkulacyjny kosztów grupuje koszty nie według rodzaju zużytych czynników produkcji, lecz ze względu na jednostkę kalkulacyjną, którą może być wyrób gotowy, jego część lub wyodrębniona część procesu technologicznego. Zadaniem układu kalkulacyjnego kosztów jest takie zgrupowanie kosztów, aby...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /10 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów w układzie rodzajowym

  Koszty własne są powszechnie uznawane za jeden z najważniejszych syntetycznych wskaźników charakteryzujących gospodarność przedsiębiorstwa. W kosztach własnych przedsiębiorstwa znajduje się bowiem odzwierciedlenie trafność decyzji strategicznych kierownictwa, racjonalna alokacja zasobów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /8 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  Rachunkiem kosztów nazywany jest proces ustalenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług, oraz wykonywaniu różnego rodzaju funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są koszty związane z działalnością gospodarcza, wymagającą wykorzystania zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /4 247

  praca w formacie txt

Do góry