Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia zachowawcza

  Zakłada bardzo wysoką bieżącą płynność finansową oraz wysoki udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku. Jest pozytywnie oceniana przez wierzycieli i kredytodawców, gdyż ryzyko niewypłacalności jest niewielkie. Nie zapewnia wysokiej zyskowności kapitału własnego, ale umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia agresywna

  Występuje w niej relatywnie wysoki poziom zadłużenia, co wiąże się z wysokim kosztem pozyskania kapitałów obcych. Zapewnia stosunkowo wysoką zyskowność kapitałów własnych, natomiast zysk netto wyrażony w wartościach bezwzględnych jest niższy w porównaniu ze strategią umiarkowaną, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia umiarkowana

  Jest to strategia bezpieczna pod względem utrzymania równowagi krótko- i długoterminowej. Zapewnia zyskowność zbliżoną do średniej w branży. Podobnie stopień zadłużenia i koszt pozyskania kapitału obcego są zbliżone do przeciętnych w branży, w której znajduje się przedsiębiorstwo. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kapitału i teoria sygnałów

  Teoria ta zakłada że kierownictwo firmy posiada lepsze niż otoczenie, informacje na temat przyszłych dochodów firmy lub jej możliwości inwestycyjnych. Według teorii sygnałów, wybór wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje osobom z zewnątrz informacje, którymi dysponują osoby z wewnątrz firmy. Implikuje...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty agencji

  Koszty agencji rosną wraz z wykorzystywaniem kapitałów własnych zewnętrznych i kapitałów obcych, istnieje optymalna ich kombinacja, która minimalizuje całkowite koszty agencji, a to z kolei prowadzi do optymalnej struktury kapitału(koszty agencji stanowią rodzaj kosztów transakcyjnych, związanych z formą...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie związane z pojemnością zadłużeniową firm

  Uwzględniające koszty bankructwa (koszty bankructwa powodują wzrost średnioważonego kosztu kapitału i zmniejszenie rynkowej wartości firmy, ważne jest poznanie wysokości tych kosztów, zarówno bezpośrednich: prawnych i administracyjnych oraz pośrednich - koszty specyficzne umów wynikające ze zmienności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyboru kolejności źródeł finansowania

  Dla sfinansowania inwestycji firma przedkłada wykorzystanie kapitałów wewnętrznych nad zewnętrznymi, co wynika z dążenia do izolowania się od rynków kapitałowych i chęci kontroli nad zasobami firmy. Celem działalności przedsiębiorstw nie jest optymalizacja struktury kapitałowej poprzez mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie rynku doskonałego

  Opierają się na założeniu, że sprzedaż i kupno papierów wartościowych na rynku nie są związane z ponoszeniem kosztów (wykorzystuje się ; 58 rynek doskonały ponieważ umożliwia to wykazanie wpływu dźwigni finansowej na wartość firmy; warunki istnienia rynku doskonałego obejmują: brak występowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /5 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie struktury kapitału

  Próbują odpowiedzieć na pytanie, czy firma może zwiększać swoją wartość rynkową, obniżając średnioważony koszt kapitału poprzez różnicowanie jego struktury.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt kapitału

  Graniczna stopa zwrotu jaki musi osiągnąć firma, aby zachowana została jej wartość rynkowa lub minimalna stopa zwrotu skorygowana o ryzyko, którą należy uzyskać z inwestycji niezbędne do powiększania wartości firmy.

  Z uwagi na powiązania przyczynowo - skutkowe decyzji finansowych nie należy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /6 086

  praca w formacie txt

Do góry