Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

  Jest to relacja przeciętnego rocznego zysku z danej inwestycji pomniejszonego o wartość inwestycji do nakładów inwestycyjnych. Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem. Ujemna wartość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Jest to relacja dochodów (liczonych w skali roku) do całkowitych nakładów inwestycyjnych (skumulowanych od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego do okresu, dla którego wyznaczana jest ta relacja): dochód roczny/całkowity nakład inwestycyjny = stopa zwrotu. Dochód może być określany...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

  Księgowa stopa zwrotu (zysku) jest to stosunek oczekiwanego rocznego zysku netto projektu (metoda nie uwzględnia wartości amortyzacji, która stanowi wraz z zyskiem wartość przepływów pieniężnych) do tzw. inwestycji przeciętnej, czyli wartości księgowej środka trwałego w środkowym momencie jego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

  Uwzględniają czynnik czasu, ponieważ wartość pieniądza zmienia się w miarę upływu czasu. Wszystkie podstawowe wielkości finansowe dotyczące projektu inwestycyjnego są realizowane w określonym czasie i mają charakter strumieni pieniężnych. W celu zapewnienia porównywalności wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny opłacalności inwestycji

  Metody oceny projektów inwestycji rzeczowych można umownie podzielić na:

  proste - oparte na relacji pomiędzy nakładami i efektami, a czasem

  złożone - oparte na stopie procentowej (dyskontowej), uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie, ryzyko oraz...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

  1. Przygotowanie informacji pierwotnych:

  CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  KOSZTY

  SPRZEDAŻ

  2. Przygotowanie podstawowych dokumentów finansowych

  RACHUNEK WYNIKÓW,

  BILANS,

  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE.

  3. Ocenę

  WSTĘPNA OCENA - PRÓG RENTOWNOŚCI...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy pieniężne

  (cash flow) Oznaczają albo wpływ pieniądza (cash inflows) albo wypływ pieniądza - wydatek (cash outflows).

  Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem jest najtrudniejszą częścią analizy projektu inwestycyjnego.

  Obowiązuje przy tym kilka ogólnych zasad:

  1.Zasada ignorowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Nicejski

  Charakterystyka

  Traktat został wynegocjowany podczas sesji Europy|Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7 - 10 grudnia 2000 roku.

  Podpisany został on 26 lutego 2001 roku w Nicei. Jego wejście w życie uległo opóźnieniu, ponieważ ludność Irlandii w pierwszym referendum w marcu 2001 opowiedziała się przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność projektów inwestycyjnych

  Musi być rozpatrywana w długim horyzoncie czasowym wynikającym:

  z okresu amortyzacji wartości wiodącego środka trwałego lub

  ze średniej stawki amortyzacyjnej nakładów inwestycyjnych lub

  z okresu spłaty zaciągniętego przez inwestora kredytu.

  Podstawę rachunku opłacalności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycja (projekt inwestycyjny)

  Definiowana jest jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu produkowania i odnoszenia korzyści netto w przyszłości.

  Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego jest to okres, w którym generuje on korzyści netto. Jego długość zależy przede wszystkim od:

  trwałości popytu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /3 759

  praca w formacie txt

Do góry